Надлежности и организација

Законом о конкуренцији, донешеним у 2001. години, је успостављен, дана 01. маја 2004. године, Конкуренцијски савјет као самостално и независно тијело са статусом правне особе са сједиштем у Сарајеву. Конкуренцијски савјет има искључиво овлаштење у одлучивању о постојању забрањеног конкуренцијског дјеловања на тржишту Босне и Херцеговине.

Овим Законом је први пут регулисана политика конкуренције као један од значајнијих иструмената и стубова за стварање и јачање јединственог економског простора односно тржишта у Босни и Херцеговини.

Иако је Закон о конкуренцији из 2001. године садржавао основна правила конкуренције заснована на чл. 81. и 82. Уговора о оснивању Европске заједнице, ипак није пратио праксу и рјешења савременог  европског законодавства односно правно наслијеђе Заједнице (acquis) из ове области. Ради тога је донешен нови Закон о конкуренцији («Сл. гласник БиХ», број 48/05) који је ступио на снагу 27. јула 2005. године. Овај Закон је у највећој мјери  компатабилан с правилима и прописима Европске уније из области тржишне конкуренције (нпр. Прописи донешени  у 2003. и 2004. години – уредбе Савјета ЕК бр. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802/2004 итд.) што ће осигурати ефикасност и транспарентност у његовом провођењу, поједноставити процедуре, смањити трајање одређених фаза поступка односно генерално смањити ниво државне интервенције у овој области.

Промјене на ранији закон се односе и на мотивирајућу политику казни за привредне субјекте (leniency policy), на ефикасније механизме контроле интерног тржишта и успостављање сарадње са међународним институцијама из ове области.

Закон се односи на све облике спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције на територији Босне и Херцеговине или изван њене територије ако имају утицај на територију Босне и Херцеговине. Посебна пажња се усмјерава на споразуме међу привредним субјектима, доминантни положај и злупотребама доминантног положаја, правила и поступке у вези са конкуренцијом између привредних субјеката.

Новим Законом овлаштења Конкуренцијског савјета су проширена и прецизније дефинисана у обављању управних и стручних послова у вези са различитим аспектима заштите тржишне конкуренције. То се односи такође и на начин провођења поступка, доношења коначних одлука, политику казни и трајање поступка.

Будући да је Закон нека питања и појмове уредио начелно та питања су детаљније дефинисана доношењем низа подзаконских аката – Одлука о утврђивању релевантног тржишта; Одлука о утврђивању споразума мале вриједности; Одлука о групном изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на различитим нивоима производње односно дистрибуције; Одлука о групном изузећу споразума између привредних субјеката који дјелују на истом нивоу производње односно дистрибуције (хоризонтални споразумими); Одлука о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и know how; Одлука о групном изузећу споразума о осигурању; Одлука о дистрибуцији и сервисирању моторних возила; Одлука о процедури ублажавања односно ослобађања од казне (lienency policy); Одлукa о утврђивању категорија доминантног положаја; Одлука о висини административних такси у вези процесних радњи пред Конкуренцијским савјетом и Одлука о периодичном плаћању казни.

Усвајањем наведених подзаконских аката (сви акти ће бити донешени до краја трећег мјесеца 2006. године), у великом обиму БиХ законодавство ће у овој области бити прилагођено правном наслијеђу Заједнице (aquies). Такође, усвајањем подзаконских аката осигураће се и предвидивост и транспарентнос провођења појединих процесних радњи и цјелокупног поступка пред Конкуренцијским савјетом.

Конкуренцијски савјет сачињава шест чланова који су именовани на мандат од шест година (до 2010. године) с могућношћу још једног поновног избора. Три члана Конкуренцијског савјета именује Савјет министара Босне и Херцеговине, два члана именује Влада Федерација БиХ и једног члана Влада Републике Српске. Савјет министара Босне и Хецеговине именује предсједника Конкуренцијског савјета (од чланова Конкуренцијског савјета) на период од једне године, без права на поновни избор током мандата Конкуренцијског савјета. Чланови Конкуренцијског савјета се бирају из реда признатих стручњака у одговарајућој области привреде и имају статус једнак управним судијама. Овај статус је неспојив са обављањем било којих директних  или индиректних, сталних и повремених послова с изузетком академских дјелатности.

Јачањем стручне службе Конкуренцијског савјета, као основне организационе јединице Конкуренцијског савјета, која обавља, између осталог, управне и стручне послове (вођење поступка, припремање приједлога одлука рјешења и слично, приједлога подзаконских аката итд) унапријеђено је дјеловање Конкуренцијског савјета у цјелини. Приоритет у 2006. години је даљње јачање стручне службе кроз повећање броја запослених (правника и економиста) и унапређење њиховог знања и стручности из области конкуренције.

 У складу са Законом о конкуренцији поступак се може покренути по пријави /захтјеву или службеној дужности уколико Конкуренцијски савјет оцијени да постоји основана сумња да се значајно спречава, ограничава и нарушава тржишна конкуренција.

Конкуренцијски савјет, након проведеног поступка, чије трајање је различито у зависности од  конкретног предмета, у прописаном року доноси коначну одлуку на коју незадовољна странка има право жалбе Суду Босне и Херцеговине.

Константан задатак и приоритет Конкуренцијског савјета кроз различите облике промоције (Програм “Competition Advocacy”) је приближавање различитих аспеката тржишне конкуренције business заједници и другим надлежним институцијама у циљу осигурања правилне примјене законодавства и подизање свијести и нивоа знања.

Дио права и политике тржишне конкуренције Европске уније представља подручје државне помоћи. Ова област у Босни и Херцеговини није законски регулисана и успостављање система државне помоћи је приоритет у наредном периоду. По угледу на систем који је успостављен у ЕУ започета су дјеловања на успостављању законског оквира у овој области уз техничку подршку експерата  ЕУ Пројекта «Подршка за конкуренцију и државна помоћ». У овој области Конкуренцијски савјет, уз друга државна тијела /институције, ће имати значајну одговорност и  обавезе. Очекује се доношење законодавства из ове области до краја 2006. године.

Конкуренцијски савјет је постао члан Међународне мреже тијела за конкуренцију (ИЦН) средином 2005. године. У току су активности на потписивању билатералних споразума / меморандума с земљама региона у циљу успостављања и јачања сарадње.

Конкуренцијски савјет активно судјелује у преговорима о Споразуму о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине у Европску Унију.

    Info