M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa BiH