Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-3-007-72-II/13 od 17.04.2014. godine u predmetu “Federalno ministarstvo zdravstva”, Presuda suda: S1 3 U 016103 14U