PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 123. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.03.2016. godine, održana je 123. (stotinudvadesettreća) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da Vlada Tuzlanske Županije Odlukama o pozitivnoj listi lijekova broj: 02/1-37-003419 od 03.03.2015. godine i 02/1-37-23485/15 od 29.10.2015. godine sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu uvrštavanja lijekova na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavodazdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije, ograničavanjem i kontrolom tržišta što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Vladi Tuzlanske županije da omogući svim sudionicima na mjerodavnom tržištu uvrštavanje na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije, da budu uvršeni na pozitivnu listu lijekova pod jednakim uvjetima uključujući i lijekove gospodarskog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac i to:

– pantoprazol 20 mg (Pandev 28×20 mg, Deva Holding A.S),

– pantoprazol 40 mg (Pandev 14×40, Deva Holding A.S)

– salmeterol/flutikazon 25+50 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+125 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+250 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– cefeksim 100 mg/5 ml (Neocef 100 mg/5 ml Labaratorios Atral).

Vladi Tuzlanske županije je naloženo da u vremenskom roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

Ovom prilikom je izrečena novčana kazna Vladi Tuzlanske županije u iznosu od 19.000,00 KM (devetnaesttisućakonvertibilnihmaraka), u smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog Trelleborg Holding AB“,Trelleborg, Kraljevina Švedska radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 01-26-3-021-8-II/15 radi utvrđivanja kršenja članka 4. stavak (1) točka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-3-023-5-II/15, broj: 03-26-3-023-27-II/15 i broj: 03-26-3-023-27-II/15 radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se ispravljaZaključak broj: 03-26-3-023-27-II/15 od 27. siječnja 2016. godine, na način da se u tekstu Zaključka naziv „Javna ustanova zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog županije“ mijenja u „Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine kojim se traži mišljenje o konkurentnosti tržišta u oblasti prometa za autobusne linije na zemljopisnom području ranije općine, a danas grada Zenica, odnosno predmetnim Zahtjevom se traži ocjena da li je mjerododavno tržište otvoreno za konkurenciju.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije kod pripajanja gospodarskog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo gospodarskom subjektu „Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Nestro petrol “ a.d. Banja Luka podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obaeze podnošenja prijave koncentracije u slučaju zaključivanja Ugovora o osnivanju prava građenja sa trećim osobama radi izgradnje mini benzinskih postaja.

 

Konkurencijsko vijeće