R J E Š E NJ E po zahtjevu gospodarskih subjekata: Bosanska knjiga d.o.o. Sarajevo, Nova Dječija knjiga d.o.o. Sarajevo i Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo, za pokretanjem postupka za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja i donošenje privremene mjere

Download (PDF, 286KB)