SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 115. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.12.2015. godine, održana je 115. (stotinupetnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da Općina Travnik i gospodarski subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo posebno odredbama člana 3. tačke 5., 7., 8., 9. i 13. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog dana 27.04.2006. godine, ograničavaju konkurenciju na tržištu isporuke toplotne energije u gradu Travniku kontrolom proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja, i isti predstavlja zabranjeni sporazum, iz odredbi članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji. Rješenjem se smatraju ništavim (ex lege) posebno odredbe članka 3. točke 5., 7., 8., 9. i 13. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnik sukladno odredbama članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

 

Naloženo je Općini Travnik i gospodarskom subjektu Društvo sa ograničenom odgovornošću „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo da odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana prijema ovog Rješenja, usklade odredbe važećeg Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnik sa Zakonom o konkurenciji, odnosno sa točkom 1. i 2. izreke ovog Rješenja.

 

Također, predmetnim rješenjem je izrečena novčana kazna Općini Travnik zbog kršenja mjerodavnih odredbi Zakona o konkurenciji u visini od 25.000,00 KM (dvadesetpettisuća KM).

 

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Imlek“ a.d., Padinska skela, Industrijsko naselje bb, Beograd, Republika Srbija, zbog neispunjenosti uslova za prijavu u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku broj: 06-26-2-006-5-II/15 od 27.05.2015. godine pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata „Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, „Hayat“ d.o.o. Sarajevo i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja.

 

Zaključak o ispravci greške u rješenju broj: 01-26-1-029-23-II/15 od 09.12.2015. godine.

 

 

Konkurencijsko vijeće