SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 120. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 16.02.2016. godine, održana je 120. (stotinudvadeseta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete koji uključuju prijenos italijanske nogometne lige („Serie A“) i francuske nogometne lige („Ligue 1“) na teritoriju Bosne i Hercegovine na način da je odugovlačio, odnosno odbijajao potpisivanje Ugovora o distribuciji kanala Arena Sport za 2015. godinu sa gospodarskim subjektom Telemach d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina nametanjem broja korisnika prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora gospodarskom subjektu Telemach d.o.o, što predstavlja nametanje drugih trgovinskih uvjeta kojima se ograničava konkurencija u smislu članka 10. stavak (2) točka a), te je primjenjivao različite uvjete za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama, čime je gospodarski subjekt Telemach d.o.o doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, na način da je prilikom pregovaranja tražio da gospodarski subjekt Telemach d.o.o. dostavi dokumente koji nisu bili propisani Cjenikom za distribuciju Arena Sport kanala na teritoriji BiH za 2015. godinu (Izvješće neovisnog revizora o broju korisnika) u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji.

 

Rješenjem je zabranjeno gospodarskom subjektu HD-WIN d.o.o., svako dalje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zlouporabu vladajućeg položaja iz točke 1. ovog Rješenja, a u smislu članka 11. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Naloženo je gospodarskom subjektu HD WIN d.o.o., da zaključi ugovor o distribuciji kanala Arena Sport sa gospodarskim subjektom Telemach d.o.o. pod jednakim uvjetima kao i sa drugim operaterima na teritoriju Bosne i Hercegovine (nenametanjem broja korisnika prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora), u vremenskom roku od 60 (šezdeset) dana od prijama ovog Rješenja, te dostavi dokaz u vremenskom roku od 8 dana od zaključivanja ugovora.

 

Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu HD WIN d.o.o., zbog kršenja članka 10. stavak (2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji, u visini od 65.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Odbijen je kao neutemeljen zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. podnesen protiv gospodarskog subjekta HD WIN d.o.o., u kome se navodi da odredbama Cjenika iz 2015. godine vrši diskriminaciju između kablovskih i IPTV operatera dovodeći kablovske operatere u nepovoljan konkurentski položaj primjenjujući različite uvjete za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama dovodeći ih u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak 2) točke c) Zakona o konkurenciji.

 

 

Rješenje kojim je utvrđeno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, svojim djelovanjem od dana 27.04.2015. godine narušavao tržišno natjecanje na tržištu proizvodnje i isporuke ortopedskih i drugih pomagala predviđenih Odlukom o obimu prava na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/10 i 19/11) na području Unsko-sanske županije do dana 26.01.2016. godne, dovođenjem gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju u smislu 4. stavak (1) točke d) Zakona o konkurenciji.

 

Izrečena je novčana kazna Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije, zbog kršenja Zakona o konkurenciji utvrđenog u točki 1. ovog Rješenja, u visini od 25.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijama ovog Rješenja.

 

Odbijen je Zahtjev gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke c) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

 

Rješenje kojm je utvrđeno da Federalno ministarstva zdravstva, odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službeni glasnik Federacije BiH“, broj 39/14) sprječava, ograničava i narušava tržišno natjecanje na tržištu zdravstvenog nadzora nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontrolom tržišta u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službeni glasnik Federacije BiH“, broj 39/14, iz točke (1) dispozitiva ovog Rješenja su ništavne (ex lege), u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

 

Naloženo je Federalnom ministarstvu zdravstva, da odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijama ovog Rješenja, uskladi odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti na način da se omogući da pravo na obavljanje sanitarnih pregleda mogu obavljati i privatne zdravstvene ustanove.

 

Izrečena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 25.000,00 KM (dvadesetpettisućakonvertibilnihmaraka), zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz točke (1) ovog Rješenja i kršenja odredbi članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, sukladno članku 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, koju je dužno platiti u roku od 8 dana od prijama ovog Rješenja.

 

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje betona na teritoriju Sarajevske, Srednjobosanske i Zeničko-dobojske županije, kojom gospodarski subjekt TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj, namjerava steći kontrolu nad dijelovima gospodarskog subjekta W&P Beton d.o.o. Ilidža, kupovinom njegove tri poslovne cjeline (tri betonare na lokaciji Sarajevo, Zenica i Plješevac/Kiseljak).

 

Rješenje kojim je ocijenjena se dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje cementa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Duna-Dráva Cement Kft., Vác, Republika Mađarska nad gospodarskim subjektom CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, Republika Hrvatska, kupovinom 100% dionica.

 

Ocijenjena je dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje betona na području Županije Sarajevo te Banje Luke, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Duna-Dráva Cement Kft.,Vác, Republika Mađarska nad gospodarskim subjektom CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, Republika Hrvatska, kupovinom 100% dionica.

 

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija, na mjerodavnom tržištu distribucije televizijskog programa/signala i pružanja internet usluga krajnjim korisnicima u Bosni i Hercegovini, nastala stjecanjem kontrole, kupovinom 100,00% temeljnog kapitala, gospodarskog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, nad gospodarskim subjektom “Global Internet“ društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik.

 

Zaključak kojim je odbačena zajednička Prijava koncentracija gospodarskog subjekta Mederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., društvo s ograničenom odgovornosti, Hag, Kraljevina Nizozemska, i gospodarskog subjekta Kreditanstalt für Wiederaulbau (KfW) javna ustanova, Savezna Republika Njemačka, radi nespunjavanja uvjeta iz Zakona o konkurenciji.

 

Mišljenje po Zahtjevu Centra za uklanjanje mina kojim se traži da Konkurencijskovijeće utvrdi da li je tržište usluga registriranja i tehničkog pregleda vozila otvoreno za konkurenciju.

 

 

 

Konkurencijsko vijeće