SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 61. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 05.11.2019. godine, održana je 61. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, radi nepostojanja koncentracije u momentu podnošenja iste, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o provođenju vještačenja kojim se određuje izvođenje dokaza financijskim vještačenjem. Financijsko vještačenje će provesti gospodarski subjekt Društvo za vještačenje i procjenjivanje ”VJEŠTAK” d.o.o. Mostar, a predmet vještačenja su usluge gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo koje se odnose na pakete: Moja TV Phone, Moja TV full i Moja TV izbor.

Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH