M I Š LJ E NJ Е po Zahtjevu privrednog subjekta „GRAWE osiguranje“ a.d. Banja Luka