M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu advokata Almine Pilav, Sarajevo