M I Š LJ E NJ E a po Zahtjevu privrednih subjekata (…)* , putem advokata Minele Šehović