Nadležnosti i organizacija

Zakonom o konkurenciji, donesenim u 2001. godini, je uspostavljeno, dana 01. svibnja 2004. godine, Konkurencijsko vijeće kao samostalno i neovisno tijelo s statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće ima isključivu ovlast u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ovim Zakonom je prvi put regulirana politika konkurencije kao jedan od značajnijih istrumenata i stubova za stvaranje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora odnosno tržišta u Bosni i Hercegovini.

Iako je Zakon o konkurenciji iz 2001. godine sadržavao temeljna pravila konkurencije zasnovana na čl. 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ipak nije pratio praksu i rješenja suvremenoga europskog zakonodavstva odnosno pravnu stečevinu Zajednice (acquis) iz ove oblasti. Radi toga je donesen novi Zakon o konkurenciji («Sl. glasnik BiH», broj 48/05) koji je stupio na snagu 27. srpnja 2005. godine. Ovaj Zakon je u najvećoj mjeri  kompatabilan s pravilima i propisima Europske unije iz oblasti tržišne konkurencije (npr. Propisi doneseni  u 2003. i 2004. godini – uredbe Vijeća EC br. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802/2004 itd.) što će osigurati učinkovitost i transparentnost u njegovom provođenju, pojednostaviti procedure, smanjiti trajanje određenih faza postupka odnosno generalno smanjiti razinu državne intervencije u ovoj oblasti.

Promjene na raniji zakon se odnose i na motivirajuću politiku kazni za gospodarske subjekte (leniency policy), na učinkovitije mehanizme kontrole internog tržišta i uspostavljanje suradnje s međunarodnim institucijama iz ove oblasti.

Zakon se odnosi na sve oblike spriječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na teritoriju Bosne i Hercegovine ili izvan njenog teritorija ako imaju učinak na teritoriju Bosne i Hercegovine. Posebna pozornost se usmjerava na sporazume među gospodarskim subjektima, vladajući položaj i zluporabama vladajućeg položaja, pravila i postupke u svezi konkurencije između gospodarskih subjekata.

Novim Zakonom nadležnosti Konkurencijskog vijeća su proširene i preciznije definirane u obavljanju upravnih i stručnih poslova u svezi s različitim aspektima zaštite tržišne konkurencije. To se odnosi također i na način provođenje postupka, donošenja konačnih odluka, politiku kazni i trajanje postupka.

Budući da je Zakon neka pitanja i pojmove uredio načelno ta pitanja su detaljnije definirana donošenjem niza podzakonskih akata – Odluka o utvrđivanju mjerodavnog tržišta; Odluka o utvrđivanju sporazuma male vrijednosti; Odluka o skupnom izuzeću sporazuma između gospodarskih subjekata koji djeluju na različitim razinama proizvodnje odnosno distribucije; Odluka o skupnom izuzeću sporazuma između gospodarskih subjekata koji djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumimi); Odluka o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i know how; Odluka o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju; Odluka o distribuciji i servisiranju motornih vozila; Odluka o proceduri ublažavanja odnosno oslobađanja od kazne (lienency policy); Odluka o utvrđivanju kategorija vladajućeg položaja; Odluka o visini administrativnih taksi u svezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vijećem i Odluka o periodičnom plaćanju kazni;

Usvajanjem navedenih podzakonskih akata (svi akti će biti doneseni do kraja trećeg mjeseca 2006. godine), u velikom opsegu BiH zakonodavstvo u ovoj oblast će biti prilagođeno pravnoj stečevini Zajednice (aquies). Također, usvajanjem podzakonskih akata osigurat će se i predvidivost i transparentnos provođenje pojedinih procesnih radnji i cjelokupnog postupka pred Konkurencijskim vijećem.

Konkurencijsko vijeće sačinjava šest članova koji su imenovani na mandat od šest godina (do 2010. godine) s mogućnosti još jednog ponovnog izbora. Tri člana Konkurencijskog vijeća imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dva člana imenuje Vlada Federacija BiH i jednog člana Vlada Republike Srpske. Vijeće ministara Bosne i Hecegovine imenuje predsjednika Konkurencijskog vijeća (od članova Konkurencijskog vijeća) na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tijekom mandata Konkurencijskog vijeća. Članovi Konkurencijskog vijeća se biraju iz reda priznatih stručnjaka u odgovarajućoj oblasti gospodarastva i imaju status jednak upravnim sudijama. Ovaj status je nespojiv s obavljanjem bilo kojih izravnih ili neizravnih, stalnih i povremenih poslova s izuzetkom akademskih djelatnosti.

Jačanjem stručne službe Konkurencijskog vijeća, kao temeljne organizacione jedinice Konkurencijskog vijeća, koja obavlja, između ostaloga, upravne i stručne poslove (vođenje postupka, pripremanje prijedloga odluka rješenja i slično, prijedloga podzakonskih akata itd) unaprijeđeno je djelovanje Konkurencijskog vijeće u cjelini. Prioritet u 2006. godini je daljnje jačanje stručne službe kroz povećanje broja zaposlenih (pravnika i ekonomista) i unaprijeđenje njihovog znanja i stručnosti iz oblasti konkurencije.

Sukladno Zakonu o konkurenciji postupak se može pokrenuti po prijavi /zahtjevu ili službenoj dužnosti ukoliko Konkurencijsko vijeće ocijeni da postoji osnovana sumnja da se značajno spriječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija.

Konkurencijsko vijeće, nakon provedenog postupka, čije trajanje je različito u ovisnosti od  konkretnog predmeta, u propisanom roku donosi konačnu odluku na koju nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Sudu Bosne i Hercegovine.

Konstantan zadatak i prioritet Konkurencijskog vijeća kroz različite oblike promidžbe (Program “Competition Advocacy”) je približavanje različitih aspekata tržišne konkurencije business zajednici i drugim nadležnim institucijama s ciljem osiguranja pravilne primjene zakonodavstva i podizanje svijesti i razine znanja.

Dio prava i politike tržišne konkurencije Europske unije predstavlja područje državnih potpora. Ova oblast u Bosni i Hercegovini nije zakonski regulirana i uspostavljanje sustava državnih potpora je prioritet u narednom periodu. Po uzoru na sustav koji je uspostavljen u EU započeta su djelovanja na uspostavljanju zakonskog okvira u ovoj oblasti uz tehničku potporu eksperata  EU Projekta «Podrška za konkurenciju i državne potpore». U ovoj oblasti Konkurencijsko vijeće, uz druga državna tijela /institucije, će imati značajnu odgovornost i  obveze. Očekuje se donošenje zakonodavstva iz ove oblasti do kraja 2006. godine.

Konkurencijsko vijeće je postalo članicom Međunarodne mreže tijela za konkurenciju (ICN) sredinom 2005. godine. U tijeku su aktivnosti na potpisivanju bilateralnih sporazuma / memoranduma s zemljama regiona s ciljem uspostavljanja i jačanja suradnje.

Konkurencijsko vijeće aktivno sudjeluje u pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju.

    Info