З А К Љ У Ч А К о исправци Рјешења број: UP – 01-26-2-025-43/17