З А К Љ У Ч А К о обустављању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће привредног субјекта Porsche BiH