САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 123. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.03.2016. године, одржана је 123. (стотинудвадесеттрећа) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да Влада Тузланског кантона Одлукама о позитивној листи лијекова број: 02/1-37-003419 од 03.03.2015. године и 02/1-37-23485/15 од 29.10.2015. године спрјечава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију на тржишту уврштавања лијекова на позитивну листу лијекова који се прописују и издају осигураним особама на терет Завода здравсвеног осигурања Тузланског кантона, ограничавањем и контролом тржишта што представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Рјешењем је наложено Влади Тузланског кантона да омогући свим учесницима на релевантном тржишту уврштавање на позитивну листу лијекова који се прописују и издају осигураним лицима на терет Завода здравственог осигурања Тузланског кантона, да буду увршени на позитивну листу лијекова под једнаким условима укључујући и лијекове привредног субјекта Унифарм д.о.о. Лукавац и то:

– пантопразол 20 мг (Пандев 28×20 мг, Дева Холдинг А.С),

– пантопразол 40 мг (Пандев 14×40, Дева Холдинг А.С)

– салметерол/флутиказон 25+50 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– салметерол/флутиказон 25+125 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– салметерол/флутиказон 25+250 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– цефексим 100 мг/5 мл (Неоцеф 100 мг/5 мл Лабараториос Атрал).

Влади Тузланског кантона је наложено да у временском року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења достави на увид доказе о извршењу.

Овом приликом је изречена новчана казна Влади Тузланског кантона у износу од 19.000,00 КМ (деветнаестхиљадаконвертибилнихмарака), у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног Треллеборг Холдинг АБ“,Треллеборг, Краљевина Шведска ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 01-26-3-021-8-II/15 ради утврђивања кршења члана 4. став (1) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 03-26-3-023-5-II/15, број: 03-26-3-023-27-II/15 и број: 03-26-3-023-27-II/15 ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се исправљаЗакључак број: 03-26-3-023-27-II/15 од 27. јануара 2016. године, на начин да се у тексту Закључка назив „Јавна установа завод за јавно здравство Зеничко-добојског кантона“ мијења у „Јавна установа Институт за здравље и сигурност хране Зеница“.

Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине којим се тражи мишљење о конкурентности тржишта у области саобраћаја за аутобуске линије на географском подручју раније општине, а данас града Зеница, односно предметним Захтјевом се тражи оцјена да ли је релевантно тржиште отворено за конкуренцију.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Моја банка“ д.д. Сарајево поднесен Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине о постојању обавезе подношења пријаве концентрације код припајања привредног субјекта „Моја банка“ д.д. Сарајево привредном субјекту „Инвестиционо-комерцијална банка“ д.д. Зеница.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Нестро петрол “ а.д. Бања Лука поднесен Конкуренцијском вијећу Босне и Херцеговине о постојању обавезе подношења пријаве концентрације у случају закључивања Уговора о оснивању права грађења са трећим лицима ради изградње мини бензинских станица.

 

Конкуренцијски савјет