Најчешће постављана питања

Члан 16. Закона о конкуренцији (Пријава концентрације) (1) Привредни субјекти, учесници концентрације обавезни су поднијети пријаву концентрације у смислу чл. 12. и 14. овог Закона, у року од 15 дана од дана закључивања споразума, објављивања јавне понуде дионица или стицања контроле, зависно од тога што наступи раније. (2) Пријава концентрације може се поднијети и када учесници концентрације докажу своју намјеру за концентрацијом закљученим начелним споразумом, меморандумом о разумијевању, писмом намјере потписаним од свих учесника концентрације или јавним објављивањем намјере за понуду куповине. (3) У случају када контролу над цијелим или дијеловима једног или више привредних субјеката стиче други привредни субјект, пријаву подноси привредни субјект који стиче контролу, а у свим осталим случајевима привредни субјекти подносе заједничку пријаву. (4) Конкуренцијско вијеће дужно је објавити податке из пријаве концентрације у дневним новинама, а нарочито: а) називе привредних субјеката учесника у концентрацији; б) облик концентрације; и ц) привредни сектор у оквиру којег се концентрација врши.
Уколико желите пријавити корупцију у Конкуренцијском вијећу, анонимно или уз остављање Ваших података, на располагању имате телефонски број за пријаву корупције: 033 251 – 409, односно е-маил адресу: prijavikorupciju@bihkonk.gov.ba. Захваљујемо на сарадњи.
Чланак 54. Закона о конкуренцији (Процедура ублажавања казни) (1) Конкуренцијско вијеће може процентуално смањити или укинути новчану казну господарском субјекту за повреду одредби чланка 4. овог Закона ако господарски субјект добровољно осигура доказе битне за утврђивање повреде и ако у моменту предаје доказа престане са забрањеним дјеловањем. (2) Уколико господарски субјект оствари добровољну сурадњу из ставка (1) овог чланка, Конкуренцијско вијеће може у потпуности или дјелимично ослободити господарски субјект од новчане казне. (3) Конкуренцијско вијеће ће ублажавање односно ослобађање од казне, у смислу ст. (1) и (2) овог чланка, примијенити у случајевима: а) када је доказ достављен у тренутку када Конкуренцијско вијеће нема неопходних информација за покретање поступка по службеној дужности; б) када господарски субјект ефикасно сурађује с Конкуренцијским вијећем тијеком цијелог поступка; ц) ако је у вријеме давања доказа господарски субјект прекинуо своје судјеловање у споразуму, договору или заједничкој пракси и не обвезује друге господарске субјекте да судјелују у споразуму. (4) Конкуренцијско вијеће подзаконским актом ће детаљније одредити процедуру ублажавања односно ослобађања од казне. ОДЛУКА О ПРОЦЕДУРИ ОСЛОБАЂАЊА ОДНОСНО УБЛАЖИВАЊА ОД КАЗНЕ (LENIENCY POLICY)
Члан 16. Закона о конкуренцији (Пријава концентрације) (1) Привредни субјекти, учесници концентрације обавезни су поднијети пријаву концентрације у смислу чл. 12. и 14. овог Закона, у року од 15 дана од дана закључивања споразума, објављивања јавне понуде дионица или стицања контроле, зависно од тога што наступи раније. (2) Пријава концентрације може се поднијети и када учесници концентрације докажу своју намјеру за концентрацијом закљученим начелним споразумом, меморандумом о разумијевању, писмом намјере потписаним од свих учесника концентрације или јавним објављивањем намјере за понуду куповине. (3) У случају када контролу над цијелим или дијеловима једног или више привредних субјеката стиче други привредни субјект, пријаву подноси привредни субјект који стиче контролу, а у свим осталим случајевима привредни субјекти подносе заједничку пријаву. (4) Конкуренцијско вијеће дужно је објавити податке из пријаве концентрације у дневним новинама, а нарочито: а) називе привредних субјеката учесника у концентрацији; б) облик концентрације; и ц) привредни сектор у оквиру којег се концентрација врши.

Ако имате додатних питања молимо Вас пишите на е-маил kontakt@bihkonk.gov.ba или позовите на број телефона  +387‌ 33‌ 251‌ 406