Najčešće postavljena pitanja

Član 16. Zakona o konkurenciji (Prijava koncentracije) (1) Privredni subjekti, učesnici koncentracije obavezni su podnijeti prijavu koncentracije u smislu čl. 12. i 14. ovog Zakona, u roku od 15 dana od dana zaključivanja sporazuma, objavljivanja javne ponude dionica ili sticanja kontrole, zavisno od toga što nastupi ranije. (2) Prijava koncentracije može se podnijeti i kada učesnici koncentracije dokažu svoju namjeru za koncentracijom zaključenim načelnim sporazumom, memorandumom o razumijevanju, pismom namjere potpisanim od svih učesnika koncentracije ili javnim objavljivanjem namjere za ponudu kupovine. (3) U slučaju kada kontrolu nad cijelim ili dijelovima jednog ili više privrednih subjekata stiče drugi privredni subjekt, prijavu podnosi privredni subjekt koji stiče kontrolu, a u svim ostalim slučajevima privredni subjekti podnose zajedničku prijavu. (4) Konkurencijsko vijeće dužno je objaviti podatke iz prijave koncentracije u dnevnim novinama, a naročito: a) nazive privrednih subjekata učesnika u koncentraciji; b) oblik koncentracije; i c) privredni sektor u okviru kojeg se koncentracija vrši.
Ukoliko želite prijaviti korupciju u Konkurencijskom vijeću, anonimno ili uz ostavljanje Vaših podataka, na raspolaganju imate telefonski broj za prijavu korupcije: 033 251 – 409, odnosno e-mail adresu: prijavikorupciju@bihkonk.gov.ba. Zahvaljujemo na saradnji.
Članak 54. Zakona o konkurenciji (Procedura ublažavanja kazni) (1) Konkurencijsko vijeće može procentualno smanjiti ili ukinuti novčanu kaznu gospodarskom subjektu za povredu odredbi članka 4. ovog Zakona ako gospodarski subjekt dobrovoljno osigura dokaze bitne za utvrđivanje povrede i ako u momentu predaje dokaza prestane sa zabranjenim djelovanjem. (2) Ukoliko gospodarski subjekt ostvari dobrovoljnu suradnju iz stavka (1) ovog članka, Konkurencijsko vijeće može u potpunosti ili djelimično osloboditi gospodarski subjekt od novčane kazne. (3) Konkurencijsko vijeće će ublažavanje odnosno oslobađanje od kazne, u smislu st. (1) i (2) ovog članka, primijeniti u slučajevima: a) kada je dokaz dostavljen u trenutku kada Konkurencijsko vijeće nema neophodnih informacija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti; b) kada gospodarski subjekt efikasno surađuje s Konkurencijskim vijećem tijekom cijelog postupka; c) ako je u vrijeme davanja dokaza gospodarski subjekt prekinuo svoje sudjelovanje u sporazumu, dogovoru ili zajedničkoj praksi i ne obvezuje druge gospodarske subjekte da sudjeluju u sporazumu. (4) Konkurencijsko vijeće podzakonskim aktom će detaljnije odrediti proceduru ublažavanja odnosno oslobađanja od kazne. ODLUKA O PROCEDURI OSLOBAĐANJA ODNOSNO UBLAŽIVANJA OD KAZNE (LENIENCY POLICY)
Član 16. Zakona o konkurenciji (Prijava koncentracije) (1) Privredni subjekti, učesnici koncentracije obavezni su podnijeti prijavu koncentracije u smislu čl. 12. i 14. ovog Zakona, u roku od 15 dana od dana zaključivanja sporazuma, objavljivanja javne ponude dionica ili sticanja kontrole, zavisno od toga što nastupi ranije. (2) Prijava koncentracije može se podnijeti i kada učesnici koncentracije dokažu svoju namjeru za koncentracijom zaključenim načelnim sporazumom, memorandumom o razumijevanju, pismom namjere potpisanim od svih učesnika koncentracije ili javnim objavljivanjem namjere za ponudu kupovine. (3) U slučaju kada kontrolu nad cijelim ili dijelovima jednog ili više privrednih subjekata stiče drugi privredni subjekt, prijavu podnosi privredni subjekt koji stiče kontrolu, a u svim ostalim slučajevima privredni subjekti podnose zajedničku prijavu. (4) Konkurencijsko vijeće dužno je objaviti podatke iz prijave koncentracije u dnevnim novinama, a naročito: a) nazive privrednih subjekata učesnika u koncentraciji; b) oblik koncentracije; i c) privredni sektor u okviru kojeg se koncentracija vrši.

Ako imate dodatnih pitanja molimo Vas pišite na e-mail kontakt@bihkonk.gov.ba ili pozovite na broj telefona +387‌ 33‌ 251‌ 406