О нама

Законом о конкуренцији, усвојеним 2001. године, 1. маја 2004. године установљено је Конкуренцијско вијеће као независно и независно тијело са статусом правног лица, са сједиштем у Сарајеву. Конкуренцијско вијеће има искључиву надлежност да одлучује о постојању забрањене конкурентске дјелатности на тржишту Босне и Херцеговине.

Овим Законом по први пут се уређује политика конкуренције као један од најважнијих инструмената и стубова за стварање и јачање јединственог економског простора, односно тржишта, у Босни и Херцеговини.

Усклађивање са Acquis

Иако је Закон о конкуренцији из 2001. године садржао основна правила конкуренције на основу чл. 81. и 82. Уговора о оснивању Европске заједнице, међутим, нису пратили праксу и решења савременог европског законодавства, односно правне тековине Заједнице у овој области. Из тог разлога је усвојен нови Закон о конкуренцији („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 48/05), који је ступио на снагу 27. јула 2005. године. Овај закон је у највећој мери компатибилан са правилима и прописима Европске уније у области тржишне конкуренције (нпр. Прописи усвојени 2003. и 2004. године - Уредба Савета ЕЦ бр. 1/2003; 139/2004; 773/2004; 802 /2004 и др.) чиме ће се обезбедити ефикасност и транспарентност у његовом спровођењу, поједноставити процедуре, смањити трајање појединих фаза поступка, односно генерално смањити ниво државне интервенције у овој области.

Примена закона о конкуренције

Физичка и правна лица

Примјењује се на сва правна и физичка лица и која могу својим дјеловањем спречавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију

Органи управе

Примјењује се на органе државне управе и локалне самоуправе, када посредно или непосредно учествују или утјечу на тржиште;

Привредна друштва

Примјењује се на привредна друштва, предузећа и предузетнике и њихова удружења без обзира на облик власништва, сједиште или пребивалиште;

Удружења

Примјењује се на остала физичка и правна лица : удружења, спортске организације, установе, задруге, носиоци права интелектуалне својине.

Надлежности