Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 112. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

У Сарајеву, дана 14.12.2022. године, одржана је 112. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине на којој је усвојено:
Закључак којим се одбацује Пријава намјере концентрације привредног субјекта „Telemach BH” Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, ул. Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка по Захтјеву за продужење појединачног изузећа споразума од забране утврђеног Рјешењем Конкуренцијског савјета бр: УП-03-26-4-038-24/21 од 17. фебруара 2022. године, поднесен од привредних субјеката „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Швицарска и „KT&G Corporation“, 71 Beotkkot – gil, Daedeok – gu, Daejeon, 34337, Република Кореја, у смислу члана 6. став (3) Закона о конкуренцији.
Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП 06-26-4-055-10/21 од 12.10.2022. године, а по Захтјеву за продужење важења појединачног изузећа од забране споразума, у смислу члана 6. став (3) Закона о конкуренцији привредног субјекта Molson Coors д.о.о. Бања Лука, Младена Стојановића 43, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина.
Мишљење на Приједлог Правилника о поступку набавке услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама. На основу података достављених уз захтјев, донијето је мишљење да Правилник не садржи одредбе које су у супротности са Законом о конкуренцији.
Мишљење на Приједлог Одлуке о облику изјаве о испуњености услова из члана 50. става (1) тачке ц), д), е) и ф) Закона о јавним набавкама у случају ограниченог поступка, преговарачког поступка с објавом обавјештења, преговарачког поступка без објаве обавјештења и такмичарског дијалога, о усклађености са Законом о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), од стране подносиоца Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, Маршала Тита 9а/I, 71 000 Сарајево
Конкуренцијски савјет је поступајући по поднесеном Захтјеву, анализом одредби достављеног Приједлога одлуке, и припадајућег обрасца оцијенило да исти не садржи одредбе чијом би се примјеном могла спријечавати, ограничавати или нарушавати тржишна конкуренција, на тржишту Босне и Херцеговине.
Мишљење на Приједлог Правилника о финансирању истраживања, развоја и унапређења система јавних набавки Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине. Када је у питању посматрање члана 4. наведеног Правилника у смислу слова и духа Закона о конкуренцији онда је на први поглед уочљиво да се не ради о субјектима који су на тржишту те у том смислу се не може ни подводити под одредбе Закона о конкуренцији којима се штити слободна тржишна конкуренција. Ријеч је о правним лицима које су обавезне вршити законска овлаштења и обавезе на основу непрофитног извршавања.

 

Мишљење на достављени приједлог Одлуке о облику изјаве о испуњености услова из члана 51. став (1) тачке: ц), д) и ф) Закона о јавним набавкама у случају ограниченог поступка, преговарачког поступка с објавом обавјештења, преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци и такмичарког дијалога, Конкуренцијски савјет је утврдио да је исти усаглашен са одредбама Закона о конкуренцији.
Мишљење по захтјеву Агенције за јавне набавке, Филијала Бања Лука за утврђивање конкурентности тржишта у области промета за аутобуске и минибуске линије у Кантону Сарајево.
На основу надлежности прописаних у члану 25. став (1) Закона о конкуренцији, а у вези са издавањем мишљења и оцјене отворености „тржишта саобраћаја за аутобуске и минибуске линије у Кантону Сарајево“ за конкуренцију у Босни и Херцеговини, Конкуренцијски савјет је мишљења да на овом релевантном тржишту постоје два превозника, конкурента, који пружају исте/замјенске услуге, као и да не постоје законске или неке друге препреке за приступ истом.

Конкуренцијски савјет БиХ

Претходни

Мишљење на Приједлог Правилника о поступку додјеле уговора о услугама…

Сљедећи

Закључак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта „Telemach BH” Друштво…

post-bars