Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 125 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 125 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 125. сједници која је одржана дана 20.09.2023. године у Сарајеву донио

– Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Самир инспект“ д.о.о. Лукавац, МЗ Турија – Церик број 5, 75300 Лукавац, Босна и Херцеговина, против привредних субјеката „Инспект РГХ“ д.о.о. Сарајево, Хамдије Крешевљаковића 18/1, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина и „АрцелорМиттал“ д.о.о. Зеница, Булевар Краља Твртка I број 17, 72000 Зеница, Босна и Херцеговина којим је утврђено да су привредни субјекти „Инспект РГХ“ д.о.о. Сарајево и „АрцеллорМиттал Зеница“ д.о.о. Зеница закључивањем Уговора о пружању услуга контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница бр: 04-03-2021 од 01.04.2021. године, Уговора о пружању услуга контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница бр: 04-03-2022 од 01.04.2022. године, Анекса I Уговора о пружању услуга контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница бр: 04-03-2022 и Анекса II Уговора о пружању услуга контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница бр: 04-03-2022 спријечили, ограничили и нарушили конкуренцију на релевантном тржишту контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница за потребе привредног субјекта „АрцелорМиттал Зеница“ на територији Федерације Босне и Херцеговине јер су договарањем цијене која је мања за 30% (2021. године) односно 45% (2022. године) од цијене коју је прописао надлежни орган односно Влада Федерације Босне и Херцеговине закључили забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, директним или индиректним утврђивањем цијена утврђивањем куповних и продајних цијена које су у супротности са Одлуком о висини и начину плаћања накнаде за покриће трошкова контроле квалитете одређених производа при увозу и извозу („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 24/98, 42/01, 68/13 и 13/19).

Овим Рјешењем Конкуренцијски савјет је прогласнио ништавним горе наведене Уговоре и Анексе истих, све у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.

Посљедично наведеном изречене су новчане казне привредним субјектима и то у висини од 80.000,00 КМ привредном субјекту „Инспект РГХ“ д.о.о. Сарајево и 350.000,00 КМ привредном субјекту „АрцелорМиттал Зеница“ д.о.о. Зеница.

У дијелу Захтјева за утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији исти је одбијен као неоснован.

Конкуренцијски савјет је за релевантно тржиште предметног поступка утврдио тржиште контроле квалитета угља за коксовање пристигле у Царински терминал Зеница за потребе привредног субјекта „АрцелорМиттал Зеница“ на територији Федерације Босне и Херцеговине.

– Закључак по Пресуди Суда Босне и Херцеговине број: С1 3 У 041732 21 У од 29.05.2023. године и Пресуди Суда Босне и Херцеговине број: С1 3 У 041883 22 У од 05.07.2023. године којим је одбијена Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71210 Илиџа,71000 Сарајево, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2., 78000 Бања Лука, о намјери стицања учешћа у привредном субјекту „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој, Добојске бригаде б.б., 74101 Добој, окончаном Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-24/19 од 18. српња 2019. године, ради неиспуњења услова за покретање обнове поступка по службеној дужности.

Истим Закључком одбијен је и Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, такође поднесен од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, у истом предметном поступку, ради неиспуњења услова за утврђење ништавости из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

– Закључак по Пресуди Суда Босне и Херцеговине број: С1 3 У 041729 21 У од 14. 06. 2023. године којим је одбијена Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71210 Илиџа,71000 Сарајево, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2., 78000 Бања Лука, којом исти намјерава стићи већински удио у привредном субјекту Блицнет д.о.о. Бања Лука, ул. Мајке Југовића 25, 78 000 Бања Лука, окончан Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП- 05-26-1-036-20/19 од 20.12.2018. године, ради неиспуњења услова за покретање обнове поступка по службеној дужности.

Истим Закључком обијен је и Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, такође поднесен од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, у истом предметном поступку ради неиспуњења услова за утврђивање ништавности из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

– Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине на Приједлог правилника о провођењу заједничке набавке, централне набавке и успостављања централног набавног органа те истим утврдило да наведени Приједлог правилника није у супротности са Законом о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ је донио предметно Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке БиХ, Маршала Тита 9а/I, 71 000 Сарајево којим је затражено мишљење о усклађености Приједлога Правилника о провођењу заједничке набавке, централне набавке и успостављања централног набавног органа са Законом о конкуренцији, како би се исти упутио Савјету министара на даље разматрање и усвајање.

Претходни

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за…

Сљедећи

Промоција тржишне конкуренције (Competition Advocacy)

post-bars