Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 125 SJEDNICE KV

PRIOPĆENJE SA 125 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 125. sjednici koja je održana dana 20.09.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Samir inspekt“ d.o.o. Lukavac, MZ Turija – Cerik broj 5, 75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv gospodarskih subjekata „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina kojim je utvrđeno da su gospodarski subjekti „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo i „ArcellorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica zaključivanjem Ugovora o pružanju usluga kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica br: 04-03-2021 od 01.04.2021. godine, Ugovora o pružanju usluga kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica br: 04-03-2022 od 01.04.2022. godine, Aneksa I Ugovora o pružanju usluga kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica br: 04-03-2022 i Aneksa II Ugovora o pružanju usluga kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica br: 04-03-2022 spriječili, ograničili i narušili konkurenciju na mjerodavnom tržištu kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica za potrebe gospodarskog subjekta „ArcelorMittal Zenica“ na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine jer su dogovaranjem cijene koja je manja za 30% (2021. godine) odnosno 45% (2022. godine) od cijene koju je propisao nadležni organ odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključili zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, izravnim ili neizravnim utvrđivanjem cijena utvrđivanjem kupovnih i prodajnih cijena koje su u suprotnosti sa Odlukom o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH“, br. 24/98, 42/01, 68/13 i 13/19).

Ovim Rješenjem Konkurencijsko vijeće je proglasnilo ništavnim gore navedene Ugovore i Anekse istih, sve u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Posljedično navedenom izrečene su novčane kazne gospodarskim subjektima i to u visini od 80.000,00 KM gospodarskom subjektu „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo i 350.000,00 KM gospodarskom subjektu „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica.

U dijelu Zahtjeva za utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji isti je odbijen kao neutemeljen.

Konkurencijsko vijeće je za mjerodavno tržište predmetnog postupka utvrdilo tržište kontrole kvalitete uglja za koksovanje pristigle u Carinski terminal Zenica za potrebe gospodarskog subjekta „ArcelorMittal Zenica“ na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

– Zaključak po Presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 041732 21 U od 29.05.2023. godine i Presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 041883 22 U od 05.07.2023. godine kojim je odbijena Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71210 Ilidža,71000 Sarajevo, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78000 Banja Luka, o namjeri stjecanja udjela u gospodarskom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Dobojske brigade b.b., 74101 Doboj, okončanom Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18. srpnja 2019. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje obnove postupka po službenoj dužnosti.

Istim Zaključkom odbijen je i Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, u istom predmetnom postupku, radi neispunjenja uvjeta za utvrđenje ništavosti iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

– Zaključak po Presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 041729 21 U od 14. 06. 2023. godine kojim je odbijena Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71210 Ilidža,71000 Sarajevo, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78000 Banja Luka, kojom isti namjerava stići većinski udio u gospodarskom subjektu Blicnet d.o.o. Banja Luka, ul. Majke Jugovića 25, 78 000 Banja Luka, okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/19 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje obnove postupka po službenoj dužnosti.

Istim Zaključkom obijen je i Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, u istom predmetnom postupku radi neispunjenja uvjeta za utvrđivanje ništavnosti iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

– Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine na Prijedlog pravilnika o provođenju zajedničke nabave, centralne nabavke i uspostavljanja centralnog nabavnog organa te istim utvrdilo da navedeni Prijedlog pravilnika nije u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH je donijelo predmetno Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave BiH, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo kojim je zatraženo mišljenje o usklađenosti Prijedloga Pravilnika o provođenju zajedničke nabave, centralne nabave i uspostavljanja centralnog nabavnog organa sa Zakonom o konkurenciji, kako bi se isti uputio Vijeću ministara na dalje razmatranje i usvajanje.

Prev Post

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Next Post

Promocija tržišne konkurencije (Competition Advocacy)

post-bars