Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ у Сарајеву, 04.04.2022. године, одржана је 102. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

у Сарајеву, 04.04.2022. године, одржана је 102. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту за инсталирање, управљање и одржавање станица велике снаге за пуњење батеријских електричних тешких камиона и аутобуса која ће настати оснивањем друштва заједничког улагања привредних субјеката „Daimler Truck AG“ Њемачка, „Traton SE“ Њемачка и „Aktiebolaget Volvo“ Шведска.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев привредног субјекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Србија за утврђивање забрањеног споразума против привредних субјеката „Adria News S.a’rl“ Луксембург, „Адриа Неwс“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и „Adria BH Production д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, и/или било ког другог привредног субјекта који послује унутар United Group, а који је потписник споразума који је предмет поднесеног захтјева, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији на тржишту дистрибуције телевизијског програма/сигнала на територији Босне и Херцеговине.
Истим Рјешењем је одбијен Захтјев привредног субјекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Србија за утврђивање забрањеног споразума против привредних субјеката „Adria News S.a’rl“ Луксембург, „Adria News“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и „Adria BH Production д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, и/или било ког другог привредног субјекта који послује унутар United Group, а који је потписник споразума који је предмет поднесеног захтјева, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији на тржишту производње и емитовања медијског садржаја CNN International, који се емитује на службеним језицима у Босни и Херцеговини, на територији Босне и Херцеговине.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев привредног субјекта “Telemach BH” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката “Мтел” а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, “Логософт” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, “Телрад Нет” д.о.о. Бијељина, Босна и Херцеговина и “Елта Кабел” д.о.о. Добој, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачка а) Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја, на тржишту пакетираних multiple-play телекомукацијских услуга (малопродајни ниво) у Босни и Херцеговини.
Истим Рјешењем је, као неоснован, одбијен Захтјев привредног субјекта “Telemach BH” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката “Мтел” а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, “Логософт” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, “Телрад Нет” д.о.о. Бијељина, Босна и Херцеговина и “Елта Кабел” д.о.о. Добој, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији на тржишту пружања услуга интернета пословним корисницима у Босни и Херцеговини.

Рјешење којим се утврђује да је КЈКП „РАД“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина извршило злоупотребу доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији, којим се спречава, ограничава или нарушава конкуренција на релевантном тржишту прикупљања, одвожења и депоновања кућног отпада на подручју Кантона Сарајево, на начин што је од 2016. године до данас пропустио да усвоји нови Цјеновник за који је потребна сагласност Владе Кантона Сарајево, који би садржавао диференциране цијене услуга за привреду, зависно од врсте дјелатности која се обавља у зградама и просторијама, што је био у обавези у складу са чланом 57. ст. (5) и (6) у вези са ставом (2) Закона о комуналној чистоћи, те је на тај начин условио привредни субјекат „Penny Plus“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, да прихвати обавезе које по својој природи или према трговачком обичају немају везе са предметом таквог споразума.
КЈКП Рад је наложено да усвоји нови Цјеновник услуга прикупљања, одвожења и депоновања кућног отпада из пословних зграда и просторија у складу са чланом 57. ст. (5) и (6) Закона о комуналној чистоћи, и исти достави Влади Кантона Сарајево на сагласност у смислу члана 57. став (6) истог Закона, те да Цјеновник достави на увид Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине, у року од 60 дана од дана достављања Рјешења.
Истим Рјешењем утврђено је да КЈКП Рад није извршио злоупотребу доминантног положаја на тржишту прикупљања, одвожења и депоновања кућног отпада на подручју Кантона Сарајево, из члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.
Због кршења Закона о конкуренцији КЈКП Рад је изречена новчана казна у износу од 50.000 КМ (педесет хиљада КМ).

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту услуга универзалног банкарства у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта “ASA Finance” д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, у привредном субјекту „Sberbank BH“ д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, путем куповине дионица.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом Закључком о покретању поступка по службеној дужности број: УП–06-26-3-036-3/21 од 16.12.2021. године, против „Јавног предузећа Гријање“ д.о.о. Какањ, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији и Опћине Какањ, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Јавне установе за медицинску рехабилитацију и бањско лијечење- Љечилиште „Реумал“ Фојница, Босна и Херцеговина, којим је Конкуренцијски савјет, на основу података наведених у Захтјеву, оцијенио да се сматра да је тржиште за пружање услуга бањско-климатског лијечења и физикалне рехабилитације у Босни и Херцеговини отворено за конкуренцију.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

РЈЕШЕЊЕ по Пријави концентрације привредног субјекта „ASA FINANCE“ д.д. Сарајево,…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ по Пријави концентрације привредних субјеката Daimler Truck AG –…

post-bars