Vrati se na vrh

04/04/2022

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 04.04.2022. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 04.04.2022. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu za instaliranje, upravljanje i održavanje stanica velike snage za punjenje baterijskih električnih teških kamiona i autobusa koja će nastati osnivanjem društva zajedničkog ulaganja gospodarskih subjekata „Daimler Truck AG“ Njemačka, „Traton SE“ Njemačka i „Aktiebolaget Volvo“ Švedska.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Srbija za utvrđivanje zabranjenog sporazuma protiv gospodarskih subjekata „Adria News S.a’rl“ Luksemburg, „Adria News“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Adria BH Production d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i/ili bilo kog drugog gospodarskog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet podnesenog zahtjeva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu distribucije televizijskog programa/signala na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Istim Rješenjem je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Srbija za utvrđivanje zabranjenog sporazuma protiv gospodarskih subjekata „Adria News S.a’rl“ Luksemburg, „Adria News“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Adria BH Production d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i/ili bilo kog drugog gospodarskog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet podnesenog zahtjeva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu proizvodnje i emitiranja medijskog sadržaja CNN International, koji se emitira na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev gospodarskog subjekta “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata “Mtel” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina, Bosna i Hercegovina i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točka a) Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja, na tržištu paketiranih multiple-play telekomukacijskih usluga (maloprodajna razina) u Bosni i Hercegovini.
Istim Rješenjem je, kao neutemeljen, odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata “Mtel” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina, Bosna i Hercegovina i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu pružanja usluga interneta poslovnim korisnicima u Bosni i Hercegovini.

Rješenje kojim se utvrđuje da je KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina izvršilo zlouporabu vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji, kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na mjerodavnom tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, na način što je od 2016. godine do danas propustio da usvoji novi Cjenovnik za koji je potrebna suglasnost Vlade Kantona Sarajevo, koji bi sadržavao diferencirane cijene usluga za gospodarstvo, zavisno od vrste djelatnosti koja se obavlja u zgradama i prostorijama, što je bio u obvezi sukladno sa člankom 57. st. (5) i (6) u svezi sa stavkom (2) Zakona o komunalnoj čistoći, te je na taj način uvjetovao gospodarski subjekt „Penny Plus“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, da prihvati obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma.
KJKP Rad je naloženo da usvoji novi Cjenovnik usluga prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada iz poslovnih zgrada i prostorija sukladno sa člankom 57. st. (5) i (6) Zakona o komunalnoj čistoći, i isti dostavi Vladi Kantona Sarajevo na suglasnost u smislu članka 57. stavak (6) istog Zakona, te da Cjenovnik dostavi na uvid Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana od dana dostavljanja Rješenja.
Istim Rješenjem utvrđeno je da KJKP Rad nije izvršilo zlouporabu vladajućeg položaja na tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, iz članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zbog kršenja Zakona o konkurenciji KJKP Rad je izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000 KM (pedeset tisuća KM).

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu usluga univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta “ASA Finance” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u gospodarskom subjektu „Sberbank BH“ d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, putem kupnje dionica.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti broj: UP–06-26-3-036-3/21 od 16.12.2021. godine, protiv „Javnog preduzeća Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji i Općine Kakanj, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zаkоnа о konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje- Lječilište „Reumal“ Fojnica, Bosna i Hercegovina, kojim je Konkurencijsko vijeće, na temelju podataka navedenih u Zahtjevu, ocijenilo da se smatra da je tržište za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja i fizikalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo,…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednih subjekata Daimler Truck AG –…

post-bars