З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката Volkswagen Group of America LLC и Ford AI Holdings LLC