Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 110. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

У Сарајеву, дана 12.10.2022. године, одржана је 110. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Аутохит д.о.о. Сарајево, Хасана Мерџановића б.б. 71 320 Вогошћа, Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката Гума М д.о.о, Бишће поље б.б., 88 000 Мостар, Босна и Херцеговина, и Ренаулт Ниссан Словенија д.о.о., Дунајска цеста 22., 1 000 Љубљана, Република Словенија, ради утврђивања злоупорабе доминантног положаја у смислу члана 10. става (2) тачка а), б) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву поднесеном од стране Приватне здравствене установе – Апотека „АЛ–ХАНА“ Сарајево, Ејуба Сарајкића бб, 71000 Сарајево број: УП-06-26-3-016-1/22 од 01.06.2022 године, против Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума према члану 4. став 1. тачка б) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Molson Coors BH д.о.о. Бања Лука, ради продужења важења појединачног изузећа од забране споразума, у смислу члана 6. став (3) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву поднесеном од привредног субјекта Унифарм д.о.о. Лукавац, Ново насеље бб, 75 300 Лукавац, Босна и Херцеговина, против Владе Унско-санског кантона, Алије Ђерзелеза број 2, 77 000 Бихаћ ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о продужењу рока у поступку који се води по Захтјеву привредних субјеката „Плива Хрватска“ д.о.о. Загреб, Хрватска и „Плива“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина против Влада Херцеговачко-неретванског кантона.

Мишљење по Захтјеву Привредног субјекта АСА ОСИГУРАЊЕ д.д. Сарајево, Трг међународног пријатељства 25, 71 000 Сарајево да ли припајање привредног субјекта Централ осигурање д.д. Џемала Биједића 39, 71 000 Сарајево привредном субјекту АСА ОСИГУРАЊЕ д.д. Сарајево, Трг међународног пријатељства 25, 71 000 Сарајево представља концентрацију, односно да ли је потребно вршити било какве даље активности према Закону о конкуренцији у вези намјераване статусне промјене.

На основу података наведених у Захтјеву, Конкуренцијски савјет БиХ је оцијенио да не постоји обавеза подношења пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Оаза д.о.о. Тешањ у погледу обавезе подношења пријаве намјере концентрације која ће настати стицањем контроле над друштвом Тешањски кисељак д.о.о. Тешањ, Титова бб, 74260 Тешањ и то куповином цјелокупне имовине (земљиште, производни објекат, производна опрема и концесија) у овом друштву.

На основу података наведених у захтјеву, Конкуренцијски савјет сматра да се не ради о концентрацији (него о интерној реорганизацији друштава у власништву привредног субјекта АС Холдинг д.о.о. Тешањ ), те не постоји ни обавеза подношења пријаве концентрацији, у смислу Закона о конуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву Установе из дјелокруга социјалне заштите – Љубушки за давање мишљења и оцјену отворености за конкуренцију тржишта за пружање услуга смјештаја и његе старих и изнемоглих лица, подносиоца Установа из дјелокруга социјалне заштите – Љубушки, Пут за Бучине 15., 88320 Љубушки.

     На основу надлежности прописаних у члану 25. став (1) Закона, а у вези са издавањем мишљења и оцјене отворености „тржишта пружања услуга смјештаја и његе старих и изнемоглих особа“ за конкуренцију у Босни и Херцеговини, Конкуренцијски савјет је мишљења да на овом релевантном тржишту постоји већи број субјеката, конкурената, који пружају исте услуге, као и да не постоје законске или неке друге препреке за приступ истом, па стога сматра да је исто отворено за конкуренцију.

Међутим, из достављеног Захтјева, те свих аргумената који су у истом наведени, као и разлога за подношење истог, утврђено је да се исти односи на оцјену обавезности примјене Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14).

Чланом 5. став (1) Закона о јавним набавкама дефинисана су „секторска уговорна тијела“, из дјелатности водоснабдијевања, енергетике, промета и поштанских услуга. Док је чланом 5. став (3) истог Закона прописано слиједеће:

„У случају да неку од привредних дјелатности дефинисаних у овом члану обавља више привредних друштава која нису обухваћена ставом (1) и (2) овог члана, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, а на захтјев Агенције, а по захтјеву односног уговорног тијела, оцијенит ће је ли релевантно тржиште за дату дјелатност отворено за конкуренцију. У случају да је одлуком Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине то релевантно тржиште проглашено отвореним за конкуренцију, привредно друштво које обавља конкретну дјелатност није обавезно примјењивати овај закон за обављање те дјелатности.“

На основу наведеног, а у складу са чланом 5. став (3) Закона о јавним набавкама, Конкуренцијски савјет је утврдио и да се издавање Мишљења за потребе које су тражене у достављеном Захтјеву, то јест проглашење и оцјена одређеног тржишта за дату дјелатност отвореним за конкуренцију, издаје на захтјев Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, а по захтјеву односног уговорног тијела.

Ово мишљење је дато искључиво на основу навода из Захтјева, издаје се на основу Закона о конкуренцији, те не даје одговор на питање примјене Закона о јавним набавкама.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „АСА ТЕСТИНГ ЦЕНТАР“ д.о.о. Сарајево у погледу обавезе пријаве намјере концентрације која се односи на припајање привредног субјекта ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о., Трг међународног пријатељства 25, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ТЕСТИНГ ЦЕНТАР) привредном субјект АСА ТЕСТИНГ ЦЕНТАР Сарајево. Конкуренцијски савјет сматра да се у предметном случају не ради о концентрацији у смислу члана 12. Закона, јер се не ради о припајању два независна привредна субјекта будући да је привредни субјекат АСА ТЕСТИНГ ЦЕНТАР Сарајево власник 100% удјела у привредном субјекту ТЕСТИНГ ЦЕНТАР и од раније има контролу над истим.

Мишљење по Захтјеву адвоката Александра Јокића из Бања Луке у име привредног субјекта Vip Tim United Unipess Lda & Comandita из Португала на сљедећа питања:

  1. Уколико је одређени телевизијски програм био бесплатан за дистрибуцију, па уступи/прода права на дистрибуцију трећем субјекту, да ли нови носилац права на дистрибуцију има право да сходно Правилу 79/2016 о дозволама за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија, условљавати дистрибуцију овог садржаја про футуро плаћањем разумне накнаде.
  2. Да ли носиоци права на дистрибуцију телевизијских канала могу кабловским оператерима да нуде телевизијске програме груписане по сродности канала у тзв. пакете ( да нити један канал значајније не одудара по својој програмској шеми), а у смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

Анализирајући предметни Захтјев, Конкуренцијски савјет у вези са питањем под бројем 1. истиче да је Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине ( у даљем тексту РАК) надлежна за регулацију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија и има за циљ осигурати заштиту слободе изражавања, медијског плурализма и јавног интереса, те омогућити развој професионалних и одрживих пружалаца аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија у циљу јачања демократских принципа и одржавања равноправне конкуренције на медијском тржишту. Такође, РАК доноси правила и кодексе који садрже услове дозвола/сагласности, као и основне принципе програмских садржаја аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија, те је сходно томе, тумачење Правила о дозволама за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија (Службени гласник БиХ број: 79/16) у надлежности РАК-а.

У вези са другим питањем које се односи на понуду телевизијских програма груписаних по сродности канала у одређене пакете (нпр. пакет филмских канала, пакет спортских канала и сл.), Конкуренциијски савјет сматра да је то уобичајена пракса већине носиоца или власника права дистрибуције телевизијских канала, те да та пракса сама по себи не представља кршење Закона о конкуренцији. Међутим, приликом склапања споразума о дистрибуцији власници права, односно, дистрибутери су обавезни водити рачуна, односно придржавати се члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта АТ Кераметал д.о.о. Љубушки, Витинска 70, 88320 Љубушки, Босна и Херцеговина путем пуномоћника, одвјетника Ивана Херцега из Љубушког, Вуковарска улица 22, 88320 Љубушки, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Подносилац захтјева или АТ Кераметал д.о.о.), за издавање мишљења (у даљем тексту: Захтјев), у складу са чланом 25. став (1) под ф) Закона о конкуренцији.

Имајући у виду запримљени Захтјев Подносиоца захтјева, Конкуренцијски савјет наглашава да се евентуална постојања забрањених конкуренцијских дјеловања утврђују у поступцима који се воде пред Конкуренцијским савјетом, на који начин је једино и могуће утврдити повреду Закона о конкуренцији, те се мишљењем не може дати оцјена о постојању истих нити цијенити законитост одређеног понашања привредних субјеката. Односно, поднесени захтјев за мишљење у односу на конкретну пословну активност се не може разматрати у смислу одредбе 25. став (1) под ф) Закона о конкуренцији. Такво поступање овог органа представљало би правну помоћ у конкретном случају што није смисао наведене одредбе.

Мишљење по Захтјеву поднесеном од стране заједничке адвокатске канцеларије Иња Пашалић, Елма Кебо и Ада Хасечић, Прушчакова 9, 71000 Сарајево, у складу с  чланом 25. тачка ф) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), којим се тражи издавање мишљења и препоруке у  вези примјене члана 4. и примјене члана 25. став (2) Закона о конкуренцији.

На основу података наведених у Захтјеву, Конкуренцијски савјет сматра да се не ради о повреди члана 4. Закона о конкуренцији, односно о примјени различитих услова за идентичне трансакције с другим привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у односу на конкуренцију.

Конкуренцијски савјет БиХ

Претходни

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта АТ Кераметал д.о.о. Љубушки

Сљедећи

Учешће на IV. Сједници Мреже за јавне финансије Савеза општина…

post-bars