Vrati se na vrh

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 110. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 12.10.2022. godine, održana je 110. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Autohit d.o.o. Sarajevo, Hasana Merdžanovića b.b. 71 320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata Guma M d.o.o, Bišće polje b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina, i Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 22., 1 000 Ljubljana, Republika Slovenija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka a), b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu podnesenom od strane Privatne zdravstvene ustanove – Apoteka „AL–HANA“ Sarajevo, Ejuba Sarajkića bb, 71000 Sarajevo broj: UP-06-26-3-016-1/22 od 01.06.2022 godine, protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma prema članku 4. stavak 1. točka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta Molson Coors BH d.o.o. Banja Luka, radi produljena važenja pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma, u smislu članka 6. stavak (3) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu podnesenom od gospodarskog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac, Novo naselje bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produljenju roka u postupku koji se vodi po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Pliva Hrvatska“ d.o.o. Zagreb, Hrvatska i „Pliva“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo da li pripajanje gospodarskog subjekta Central osiguranje d.d. Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo gospodarskom subjektu ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo predstavlja koncentraciju, odnosno da li je potrebno vršiti bilo kakve daljnje aktivnosti prema Zakonu o konkurenciji u svezi namjeravane statusne promjene.

Na temelju podataka navedenih u Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće BiH je ocijenilo da ne postoji obveza podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Oaza d.o.o. Tešanj u pogledu obveze podnošenja prijave namjere koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole nad društvom Tešanjski kiseljak d.o.o. Tešanj, Titova bb, 74260 Tešanj i to kupovinom cjelokupne imovine (zemljište, proizvodni objekat, proizvodna oprema i koncesija) u ovom društvu.

Na temelju podataka navedenih u zahtjevu, Konkurencijsko vijeće smatra da se ne radi o koncentraciji (nego o internoj reorganizaciji društava u vlasništvu gospodarskog subjekta AS Holding d.o.o. Tešanj ), te ne postoji ni obveza podnošenja prijave koncentraciji, u smislu Zakona o konurenciji.

 

Mišljenje po Zahtjevu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški za davanje mišljenja i ocjenu otvorenosti za konkurenciju tržišta za pružanje usluga smještaja i njege starih i iznemoglih osoba, podnositelja Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, Put za Bučine 15., 88320 Ljubuški.

Na temelju nadležnosti propisanih u članku 25. stavak (1) Zakona, a u svezi sa izdavanjem mišljenja i ocjene otvorenosti „tržišta pružanja usluga smještaja i njege starih i iznemoglih osoba“ za konkurenciju u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je mišljenja da na ovom mjerodavnom tržištu postoji veći broj subjekata, konkurenata, koji pružaju iste usluge, kao i da ne postoje zakonske ili neke druge prepreke za pristup istom, pa stoga smatra da je isto otvoreno za konkurenciju.

Međutim, iz dostavljenog Zahtjeva, te svih argumenata koji su u istom navedeni, kao i razloga za podnošenje istog, utvrđeno je da se isti odnosi na ocjenu obveznosti primjene Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

Člankom 5. stavak (1) Zakona o javnim nabavama definirana su „sektorska ugovorna tijela“, iz djelatnosti vodosnabdijevanja, energetike, prometa i poštanskih usluga. Dok je člankom 5. stavak (3) istog Zakona propisano slijedeće:

„U slučaju da neku od gospodarskih djelatnosti definiranih u ovom članku obavlja više gospodarskih društava koja nisu obuhvaćena stavkom (1) i (2) ovog članka, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Agencije, a po zahtjevu odnosnog ugovornog tijela, ocijenit će je li mjerodavno tržište za danu djelatnost otvoreno za konkurenciju. U slučaju da je odlukom Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine to mjerodavno tržište proglašeno otvorenim za konkurenciju, gospodarsko društvo koje obavlja konkretnu djelatnost nije obvezno primjenjivati ovaj zakon za obavljanje te djelatnosti.“

Na temelju navedenog, a sukladno sa člankom 5. stavak (3) Zakona o javnim nabavama, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo i da se izdavanje Mišljenja za potrebe koje su tražene u dostavljenom Zahtjevu, to jest proglašenje i ocjena određenog tržišta za datu djelatnost otvorenim za konkurenciju, izdaje na zahtjev Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, a po zahtjevu odnosnog ugovornog tijela.

Ovo mišljenje je dano isključivo na osnovu navoda iz Zahtjeva, izdaje se na temelju Zakona o konkurenciji, te ne daje odgovor na pitanje primjene Zakona o javnim nabavama.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „ASA TESTING CENTAR“ d.o.o. Sarajevo u pogledu obveze prijave namjere koncentracije koja se odnosi na pripajanje gospodarskog subjekta TESTING CENTAR d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: TESTING CENTAR) gospodarskom subjektu ASA TESTING CENTAR Sarajevo. Konkurencijsko vijeće smatra da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji u smislu članka 12. Zakona, jer se ne radi o pripajanju dva neovisna gospodarska subjekta budući da je gospodarski subjekt ASA TESTING CENTAR Sarajevo vlasnik 100% udjela u gospodarskom subjektu TESTING CENTAR i od ranije ima kontrolu nad istim.

Mišljenje po Zahtjevu odvjetnika Aleksandra Jokića iz Banja Luke u ime gospodarskog subjekta Vip Tim United Unipess Lda & Comandita iz Portugala na slijedeća pitanja:

  1. Ukoliko je određeni televizijski program bio besplatan za distribuciju, pa ustupi/proda prava na distribuciju trećem subjektu, da li novi nositelj prava na distribuciju ima pravo da shodno Pravilu 79/2016 o dozvolama za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, uslovljavati distribuciju ovog sadržaja pro futuro plaćanjem razumne naknade.
  2. Da li nositelji prava na distribuciju televizijskih kanala mogu kabelskim operaterima da nude televizijske programe grupisane po srodnosti kanala u tzv. pakete ( da niti jedan kanal značajnije ne odudara po svojoj programskoj šemi), a u smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.

Analizirajući predmetni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće u svezi sa pitanjem pod brojem 1. ističe da je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu RAK) nadležna za regulaciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija i ima za cilj osigurati zaštitu slobode izražavanja, medijskog pluralizma i javnog interesa, te omogućiti razvoj profesionalnih i održivih pružatelja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u cilju jačanja demokratskih principa i održavanja ravnopravne konkurencije na medijskom tržištu. Također, RAK donosi pravila i kodekse koji sadrže uvjete dozvola/suglasnosti, kao i osnovne principe programskih sadržaja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, te je shodno tome, tumačenje Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (Službeni glasnik BiH broj: 79/16) u nadležnosti RAK-a.

U svezi sa drugim pitanjem koje se odnosi na ponudu televizijskih programa grupisanih po srodnosti kanala u određene pakete (npr. paket filmskih kanala, paket sportskih kanala i sl.), Konkurenciijsko vijeće smatra da je to uobičajena praksa većine nositelja ili vlasnika prava distribucije televizijskihg kanala, te da ta praksa sama po sebi ne predstavlja kršenje Zakona o konkurenciji. Međutim, prilikom sklapanja sporazuma o distribuciji vlasnici prava, odnosno, distributeri su obavezni voditi računa, odnosno pridržavati se članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta AT Kerametal d.o.o. Ljubuški, Vitinska 70, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina putem punomoćnika, odvjetnika Ivana Hercega iz Ljubuškog, Vukovarska ulica 22, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili AT Kerametal d.o.o.), za izdavanje mišljenja (u daljnjem tekstu: Zahtjev), sukladno sa člankom 25. stavak (1) pod f) Zakona o konkurenciji.

Imajući u vidu zaprimljeni Zahtjev Podnositelja zahtjeva, Konkurencijsko vijeće naglašava da se eventualna postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja utvrđuju u postupcima koji se vode pred Konkurencijskim vijećem, na koji način je jedino i moguće utvrditi povredu Zakona o konkurenciji, te se mišljenjem ne može dati ocjena o postojanju istih niti cijeniti zakonitost određenog ponašanja gospodarskih subjekata. Odnosno, podneseni zahtjev za mišljenje u odnosu na konkretnu poslovnu aktivnost se ne može razmatrati u smislu odredbe 25. stavak (1) pod f) Zakona o konkurenciji. Takvo postupanje ovog organa predstavljalo bi pravnu pomoć u konkretnom slučaju što nije smisao navedene odredbe.

Mišljenje po Zahtjevu podnesenom od strane zajedničke advokatske kancelarije Inja Pašalić, Elma Kebo i Ada Hasečić, Pruščakova 9, 71000 Sarajevo, sukladno s  člankom 25. točka f) Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH”, br. 48/05, 76/07 i 80/09), kojim se traži izdavanje mišljenja i preporuke u vezi primjene članka 4. i primjene članka 25. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Na temelju podataka navedenih u Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće smatra da se ne radi o povredi članka 4. Zakona o konkurenciji, odnosno o primjeni različitih uvjeta za identične transakcije s drugim gospodarskim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prev Post

MIŠLJENJE po Zahtjevu gospodarskog subjekta AT Kerametal d.o.o. Ljubuški

Next Post

Sudjelovanje na IV. Sjednici Mreže za javne finansije Saveza općina…

post-bars