Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 110. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 12.10.2022. godine, održana je 110. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Autohit d.o.o. Sarajevo, Hasana Merdžanovića b.b. 71 320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednih subjekata Guma M d.o.o, Bišće polje b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina, i Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 22., 1 000 Ljubljana, Republika Slovenija, radi utvrđivanja zlouporabe dominantnog položaja u smislu člana 10. stava (2) tačka a), b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu podnesenom od strane Privatne zdravstvene ustanove – Apoteka „AL–HANA“ Sarajevo, Ejuba Sarajkića bb, 71000 Sarajevo broj: UP-06-26-3-016-1/22 od 01.06.2022 godine, protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma prema članu 4. stav 1. tačka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta Molson Coors BH d.o.o. Banja Luka, radi produženje važenja pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma, u smislu člana 6. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu podnesenom od privrednog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac, Novo naselje bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produženju roka u postupku koji se vodi po Zahtjevu privrednih subjekata „Pliva Hrvatska“ d.o.o. Zagreb, Hrvatska i „Pliva“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Mišljenje po Zahtjevu Privrednog subjekta ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo da li pripajanje privrednog subjekta Central osiguranje d.d. Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo privrednom subjektu ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo predstavlja koncentraciju, odnosno da li je potrebno vršiti bilo kakve dalje aktivnosti prema Zakonu o konkurenciji u vezi namjeravane statusne promjene.

Na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće BiH je ocijenilo da ne postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Oaza d.o.o. Tešanj u pogledu obaveze podnošenja prijave namjere koncentracije koja će nastati sticanjem kontrole nad društvom Tešanjski kiseljak d.o.o. Tešanj, Titova bb, 74260 Tešanj i to kupovinom cjelokupne imovine (zemljište, proizvodni objekat, proizvodna oprema i koncesija) u ovom društvu.

Na osnovu podataka navedenih u zahtjevu, Konkurencijsko vijeće smatra da se ne radi o koncentraciji (nego o internoj reorganizaciji društava u vlasništvu privrednog subjekta AS Holding d.o.o. Tešanj ), te ne postoji ni obaveza podnošenja prijave koncentraciji, u smislu Zakona o konurenciji.

 

Mišljenje po Zahtjevu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški za davanje mišljenja i ocjenu otvorenosti za konkurenciju tržišta za pružanje usluga smještaja i njege starih i iznemoglih osoba, podnosioca Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, Put za Bučine 15., 88320 Ljubuški.

     Na osnovu nadležnosti propisanih u članu 25. stav (1) Zakona, a u vezi sa izdavanjem mišljenja i ocjene otvorenosti „tržišta pružanja usluga smještaja i njege starih i iznemoglih osoba“ za konkurenciju u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je mišljenja da na ovom relevantnom tržištu postoji veći broj subjekata, konkurenata, koji pružaju iste usluge, kao i da ne postoje zakonske ili neke druge prepreke za pristup istom, pa stoga smatra da je isto otvoreno za konkurenciju.

Međutim, iz dostavljenog Zahtjeva, te svih argumenata koji su u istom navedeni, kao i razloga za podnošenje istog, utvrđeno je da se isti odnosi na ocjenu obaveznosti primjene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

Članom 5. stav (1) Zakona o javnim nabavkama definisana su „sektorska ugovorna tijela“, iz djelatnosti vodosnabdijevanja, energetike, prometa i poštanskih usluga. Dok je članom 5. stav (3) istog Zakona propisano slijedeće:

„U slučaju da neku od privrednih djelatnosti definisanih u ovom članu obavlja više privrednih društava koja nisu obuhvaćena stavom (1) i (2) ovog člana, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Agencije, a po zahtjevu odnosnog ugovornog tijela, ocijenit će je li relevantno tržište za datu djelatnost otvoreno za konkurenciju. U slučaju da je odlukom Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine to relevantno tržište proglašeno otvorenim za konkurenciju, privredno društvo koje obavlja konkretnu djelatnost nije obavezno primjenjivati ovaj zakon za obavljanje te djelatnosti.“

Na osnovu navedenog, a u skladu sa članom 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo i da se izdavanje Mišljenja za potrebe koje su tražene u dostavljenom Zahtjevu, to jest proglašenje i ocjena određenog tržišta za datu djelatnost otvorenim za konkurenciju, izdaje na zahtjev Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, a po zahtjevu odnosnog ugovornog tijela.

Ovo mišljenje je dato isključivo na osnovu navoda iz Zahtjeva, izdaje se na osnovu Zakona o konkurenciji, te ne daje odgovor na pitanje primjene Zakona o javnim nabavkama.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „ASA TESTING CENTAR“ d.o.o. Sarajevo u pogledu obaveze prijave namjere koncentracije koja se odnosi na pripajanje privrednog subjekta TESTING CENTAR d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: TESTING CENTAR) privrednom subjekt ASA TESTING CENTAR Sarajevo. Konkurencijsko vijeće smatra da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji u smislu člana 12. Zakona, jer se ne radi o pripajanju dva nezavisna privredna subjekta budući da je privredni subjekat ASA TESTING CENTAR Sarajevo vlasnik 100% udjela u privrednom subjektu TESTING CENTAR i od ranije ima kontrolu nad istim.

Mišljenje po Zahtjevu advokata Aleksandra Jokića iz Banja Luke u ime privrednog subjekta Vip Tim United Unipess Lda & Comandita iz Portugala na sljedeća pitanja:

  1. Ukoliko je određeni televizijski program bio besplatan za distribuciju, pa ustupi/proda prava na distribuciju trećem subjektu, da li novi nosilac prava na distribuciju ima pravo da shodno Pravilu 79/2016 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, uslovljavati distribuciju ovog sadržaja pro futuro plaćanjem razumne naknade.
  2. Da li nosioci prava na distribuciju televizijskih kanala mogu kablovskim operaterima da nude televizijske programe grupisane po srodnosti kanala u tzv. pakete ( da niti jedan kanal značajnije ne odudara po svojoj programskoj šemi), a u smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.

Analizirajući predmetni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće u vezi sa pitanjem pod brojem 1. ističe da je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu RAK) nadležna za regulaciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija i ima za cilj osigurati zaštitu slobode izražavanja, medijskog pluralizma i javnog interesa, te omogućiti razvoj profesionalnih i održivih pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u cilju jačanja demokratskih principa i održavanja ravnopravne konkurencije na medijskom tržištu. Također, RAK donosi pravila i kodekse koji sadrže uslove dozvola/saglasnosti, kao i osnovne principe programskih sadržaja audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, te je shodno tome, tumačenje Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (Službeni glasnik BiH broj: 79/16) u nadležnosti RAK-a.

U vezi sa drugim pitanjem koje se odnosi na ponudu televizijskih programa grupisanih po srodnosti kanala u određene pakete (npr. paket filmskih kanala, paket sportskih kanala i sl.), Konkurenciijsko vijeće smatra da je to uobičajena praksa većine nosioca ili vlasnika prava distribucije televizijskihg kanala, te da ta praksa sama po sebi ne predstavlja kršenje Zakona o konkurenciji. Međutim, prilikom sklapanja sporazuma o distribuciji vlasnici prava, odnosno, distributeri su obavezni voditi računa, odnosno pridržavati se člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta AT Kerametal d.o.o. Ljubuški, Vitinska 70, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina putem punomoćnika, odvjetnika Ivana Hercega iz Ljubuškog, Vukovarska ulica 22, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili AT Kerametal d.o.o.), za izdavanje mišljenja (u daljem tekstu: Zahtjev), u skladu sa članom 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji.

Imajući u vidu zaprimljeni Zahtjev Podnosioca zahtjeva, Konkurencijsko vijeće naglašava da se eventualna postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja utvrđuju u postupcima koji se vode pred Konkurencijskim vijećem, na koji način je jedino i moguće utvrditi povredu Zakona o konkurenciji, te se mišljenjem ne može dati ocjena o postojanju istih niti cijeniti zakonitost određenog ponašanja privrednih subjekata. Odnosno, podneseni zahtjev za mišljenje u odnosu na konkretnu poslovnu aktivnost se ne može razmatrati u smislu odredbe 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji. Takvo postupanje ovog organa predstavljalo bi pravnu pomoć u konkretnom slučaju što nije smisao navedene odredbe.

Mišljenje po Zahtjevu podnesenom od strane zajedničke advokatske kancelarije Inja Pašalić, Elma Kebo i Ada Hasečić, Pruščakova 9, 71000 Sarajevo, u skladu s  članom 25. tačka f) Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH”, br. 48/05, 76/07 i 80/09), kojim se traži izdavanje mišljenja i preporuke u  vezi primjene člana 4. i primjene člana 25. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće smatra da se ne radi o povredi člana 4. Zakona o konkurenciji, odnosno o primjeni različitih uslova za identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta AT Kerametal d.o.o. Ljubuški

Sljedeći

Sudjelovanje na IV. Sjednici Mreže za javne finansije Saveza općina…

post-bars