Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 117. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

САОПШТЕЊЕ СА 117. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 117. сједници која је одржана дана 15.03.2023. године у Сарајеву донио

– Рјешење којим је оцјењена допуштеном концентрација на малопродајним тржиштима фиксне телефоније, фиксног широкопојасног приступа интернету и дистрибуције медијских садржаја на територији Тузланског и Зеничко – добојског кантона која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта „Телемацх БХ“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево ул. Џемала Биједића број 216, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина над привредним субјектом „ТX ТВ“ д.о.о. за телекомуникације Тузла Фочанска 1Н, 75000 Тузла, Босна и Херцеговина.

Анализом релевантних података Конкуренцијски савјет је оцијенио да провођењем концентрације неће доћи до стварања доминантне позиције учесника концентрације обзиром да неће доћи до промјене структуре релевантног тржишта, те самим тим концентрација неће довести до негативних ефеката на остале стварне и потенцијалне конкуренте.

Анализом ефеката ове концентрације утврђено је да иста може довести до повећања квалитета услуга које се нуде потрошачима на релевантном тржишту. Извјесно је да ће се повећати број производа и услуга које се нуде корисницима, као и да може допринијети стварању конкурента који је способан да конкурише доминантнијим оператерима (incumbent оператертима) на релевантном тржишту, што посљедично ствара позитивне ефекте на овом тржишту.

– Рјешење којим се продужава појединачно изузеће од забране споразума, утврђеног Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП 06-26-4-035-21/17 од 25.02.2019. године. Овим Рјешењем продужава се појединачно изузеће од забране споразума које се односи на Листу услова закључену између привредних субјеката „Bavaria” N.V. Netherlands, с једне стране и привредних субјеката Molson Coors д.о.о. Бања Лука, „Загребачка пивовара” д.о.о. Загреб, „Апатинска пивара Апатин” д.о.о. Апатин и „Требјеса” д.о.о. Никшић, с друге стране, на основу које су закључени Уговор о ексклузивној дистрибуцији и Уговор о лиценци, утврђено Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП 06-26-4-035-21/17 од 25.02.2019. године, по захтјеву привредног субјекта Molson Coors BH д.о.о. Бања Лука, у смислу члана 6. став (3) Закона о конкуренцији.

Предметно изузеће важи од 31.07.2022. године и исто ће трајати 5 (пет) година, у складу са чланом 6. став (3) Закона о конкуренцији.

Како нису наступиле нове околности које би у значајној мјери одступале од чињеница утврђених у претходно проведеном поступку, Конкуренцијски савјет је одлучио одобрити продужење појединачног изузећа из разлога што сматра како споразум и даље задовољава услове из члана 4. став (3) Закона о конкуренцији. Продужење појединачног изузећа неће довести до спрјечавања, ограничавања и нарушавања конкуренције на релевантном тржишту дистрибуције пива на тржишту Босне и Херцеговине, јер се истим намећу само ограничења нужна за постизање циљева и не онемогућује искључивање конкуренције на битном дијелу предметних услуга.

– Закључак којим се обуставља поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка Приватне здравствене установе – Апотека „АЛ–ХАНА“ Сарајево, Ејуба Сарајкића бб, 71000 Сарајево против Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка б) и ц) Закона о конкуренцији, ради одустајања Подносиоца захтјева од даљег вођења поступка.

– Закључак којим се одбацује Пријава намјере концентрације привредног субјекта ”Телекомуникације Републике Српске” а.д. Бања Лука, Вука Караџића бр. 2, 78000 Бања Лука ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је дана 13.12.2022. године запримио Пријаву намјере привредног субјекта ”Телекомуникације Републике Српске” а.д. Бања Лука, Вука Караџића бр. 2, 78000 Бања Лука којом исти намјерава стећи контролу над привредним субјектом ”ТРИОН ТЕЛ” д.о.о Бања Лука, Видовданска бр. 8, 78000 Бања Лука.

Анализом запримљених података и информација из пријаве Конкуренцијски савјет је утврдио да учесници у концентрацији нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, који се односи на укупни годишњи приход остварен на тржишту Босне и Херцеговине као ни као ни критерији који се односи на заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40% те стога није био ни у обавези поднијети предметну Пријаву.

Претходни

Мишљење на Приједлог Правилника о измјенама и допунама правилника о…

Сљедећи

Рјешење по Захтјеву за продужење појединачног изузећа од забране споразума,…

post-bars