Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 117 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

PRIOPĆENJE SA 117 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 117. sjednici koja je održana dana 15.03.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim je ocjenjena dopuštenom koncentracija na maloprodajnim tržištima fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskih sadržaja na teritoriju Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona koja će nastati stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta „Telemach BH“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina nad gospodarskim subjektom „TX TV“ d.o.o. za telekomunikacije Tuzla Fočanska 1N, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Analizom mjerodavnih podataka Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da provođenjem koncentracije neće doći do stvaranja vladajuće pozicije sudionika koncentracije obzirom da neće doći do promjene strukture mjerodavnog tržišta, te samim tim koncentracija neće dovesti do negativnih učinaka na ostale stvarne i potencijalne konkurente.

Analizom učinaka ove koncentracije utvrđeno je da ista može dovesti do povećanja kvalitete usluga koje se nude potrošačima na mjerodavnom tržištu. Izvjesno je da će se povećati broj proizvoda i usluga koje se nude korisnicima, kao i da može doprinijeti stvaranju konkurenta koji je sposoban da konkuriše vladajućim operaterima (incumbent operatertima) na mjerodavnom tržištu, što posljedično stvara pozitivne učinke na ovom tržištu.

– Rješenje kojim se produljuje pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma, utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP 06-26-4-035-21/17 od 25.02.2019. godine. Ovim Rješenjem produljuje se pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma koje se odnosi na Listu uvjeta zaključenu između gospodarskih subjekata „Bavaria” N.V. Netherlands, s jedne strane i gospodarskih subjekata Molson Coors d.o.o. Banja Luka, „Zagrebačka pivovara” d.o.o. Zagreb, „Apatinska pivara Apatin” d.o.o. Apatin i „Trebjesa” d.o.o. Nikšić, s druge strane, na temelju koje su zaključeni Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji i Ugovor o licenci, utvrđeno Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP 06-26-4-035-21/17 od 25.02.2019. godine, po zahtjevu gospodarskog subjekta Molson Coors BH d.o.o. Banja Luka, u smislu članka 6. stavak (3) Zakona o konkurenciji.

Predmetno izuzeće važi od 31.07.2022. godine i isto će trajati 5 (pet) godina, sukladno sa člankom 6. stavak (3) Zakona o konkurenciji.

Kako nisu nastupile nove okolnosti koje bi u značajnoj mjeri odstupale od činjenica utvrđenih u prethodno provedenom postupku, Konkurencijsko vijeće je odlučilo odobriti produljenje pojedinačnog izuzeća iz razloga što smatra kako sporazum i dalje zadovoljava uvjete iz članka 4. stavak (3) Zakona o konkurenciji. Produljenje pojedinačnog izuzeća neće dovesti do sprječavanja, ograničavanja i narušavanja konkurencije na mjerodavnom tržištu distribucije piva na tržištu Bosne i Hercegovine, jer se istim nameću samo ograničenja nužna za postizanje ciljeva i ne onemogućuje isključivanje konkurencije na bitnom dijelu predmetnih usluga.

– Zaključak kojim se obustravlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne zdravstvene ustanove – Apoteka „AL–HANA“ Sarajevo, Ejuba Sarajkića bb, 71000 Sarajevo protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka b) i c) Zakona o konkurenciji, radi odustajanja Podnositelja zahtjeva od daljnjeg vođenja postupka.

– Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta ”Telekomunikacije Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 13.12.2022. godine zaprimilo Prijavu namjere gospodarskog subjekta ”Telekomunikacije Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka kojom isti namjerava steći kontrolu nad gospodarskim subjektom ”TRION TEL” d.o.o Banja Luka, Vidovdanska br. 8, 78000 Banja Luka.

Analizom zaprimljenih podataka i informacija iz prijave Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da sudionici u koncentraciji nisu ispunili uvjet iz članka 14. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, koji se odnosi na ukupni godišnji prihod ostvaren na tržištu Bosne i Hercegovine kao ni kao ni kriteriji koji se odnosi na zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu veći od 40% te stoga nije bio ni u obvezi podnijeti predmetnu Prijavu.

Prev Post

Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o…

Next Post

Rješenje po Zahtjevu za produljenje pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma,…

post-bars