Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 117. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

SAOPĆENJE SA 117. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 117. sjednici koja je održana dana 15.03.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim je ocjenjena dopuštenom koncentracija na maloprodajnim tržištima fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskih sadržaja na teritoriji Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta „Telemach BH“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina nad privrednim subjektom „TX TV“ d.o.o. za telekomunikacije Tuzla Fočanska 1N, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Analizom relevantnih podataka Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da provođenjem koncentracije neće doći do stvaranja dominantne pozicije učesnika koncentracije obzirom da neće doći do promjene strukture relevantnog tržišta, te samim tim koncentracija neće dovesti do negativnih efekata na ostale stvarne i potencijalne konkurente.

Analizom efekata ove koncentracije utvrđeno je da ista može dovesti do povećanja kvaliteta usluga koje se nude potrošačima na relevantnom tržištu. Izvjesno je da će se povećati broj proizvoda i usluga koje se nude korisnicima, kao i da može doprinijeti stvaranju konkurenta koji je sposoban da konkuriše dominantnijim operaterima (incumbent operatertima) na relevantnom tržištu, što posljedično stvara pozitivne efekte na ovom tržištu.

– Rješenje kojim se produžava pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma, utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP 06-26-4-035-21/17 od 25.02.2019. godine. Ovim Rješenjem produžava se pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma koje se odnosi na Listu uslova zaključenu između privrednih subjekata „Bavaria” N.V. Netherlands, s jedne strane i privrednih subjekata Molson Coors d.o.o. Banja Luka, „Zagrebačka pivovara” d.o.o. Zagreb, „Apatinska pivara Apatin” d.o.o. Apatin i „Trebjesa” d.o.o. Nikšić, s druge strane, na osnovu koje su zaključeni Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji i Ugovor o licenci, utvrđeno Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP 06-26-4-035-21/17 od 25.02.2019. godine, po zahtjevu privrednog subjekta Molson Coors BH d.o.o. Banja Luka, u smislu člana 6. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Predmetno izuzeće važi od 31.07.2022. godine i isto će trajati 5 (pet) godina, u skladu sa članom 6. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Kako nisu nastupile nove okolnosti koje bi u značajnoj mjeri odstupale od činjenica utvrđenih u prethodno provedenom postupku, Konkurencijsko vijeće je odlučilo odobriti produženje pojedinačnog izuzeća iz razloga što smatra kako sporazum i dalje zadovoljava uslove iz člana 4. stav (3) Zakona o konkurenciji. Produženje pojedinačnog izuzeća neće dovesti do sprječavanja, ograničavanja i narušavanja konkurencije na relevantnom tržištu distribucije piva na tržištu Bosne i Hercegovine, jer se istim nameću samo ograničenja nužna za postizanje ciljeva i ne onemogućuje isključivanje konkurencije na bitnom dijelu predmetnih usluga.

– Zaključak kojim se obustravlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne zdravstvene ustanove – Apoteka „AL–HANA“ Sarajevo, Ejuba Sarajkića bb, 71000 Sarajevo protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b) i c) Zakona o konkurenciji, radi odustajanja Podnosioca zahtjeva od daljeg vođenja postupka.

– Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta ”Telekomunikacije Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 13.12.2022. godine zaprimilo Prijavu namjere privrednog subjekta ”Telekomunikacije Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka kojom isti namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom ”TRION TEL” d.o.o Banja Luka, Vidovdanska br. 8, 78000 Banja Luka.

Analizom zaprimljenih podataka i informacija iz prijave Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da učesnici u koncentraciji nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koji se odnosi na ukupni godišnji prihod ostvaren na tržištu Bosne i Hercegovine kao ni kao ni kriteriji koji se odnosi na zajednički tržišni udio na relevantnom tržištu veći od 40% te stoga nije bio ni u obavezi podnijeti predmetnu Prijavu.

Prethodni

Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma,…

post-bars