Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 121 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 121 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 121. сједници која је одржана дана 30.05.2023. године у Сарајеву донио

– Рјешење којим се утврдило да су привредни субјекти Радиотелевизија Босне и Херцеговине, ул. Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине, ул. Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево  и Радиотелевизија Републике Српске, ул. Трг Републике Српске 9, 78000 Бања Лука злоупотријебили заједнички доминантан положај на релевантном тржишту продаје услуга телевизијског оглашавања Јавних РТВ сервиса на територији Босне и Херцеговине, доношењем и примјеном општих аката односно, усвајањем Цјеновника услуга оглашавања и спонзорства с општим условима за БХТ1/ФТВ/РТРС за 2022. годину, у складу с којима је дошло до ограничавања тржишта и примјене различитих услова за исту или сличну врсту послова, из члана 10. став (2) тачки б) и ц) Закона о конкуренцији.

Утврђено је истовремено да су привредни субјекти Радиотелевизија Босне и Херцеговине, Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине, Радиотелевизија Републике Српске и привредни субјект Медиа Поол д.о.о. Сарајево закључили забрањени споразум на истом тржишту доношењем и примјеном општих аката односно, усвајањем Цјеновника услуга оглашавања и спонзорства с општим условима за БХТ1/ФТВ/РТРС за 2022. годину, на основу којих су директно или индиректно утврђене продајне цијене као и примјена различитих услова за идентичне трансакције у складу са чланом 4. став (1) тачке а) и д) Закона о конкуренцији. Цјеновници услуга оглашавања и спонзорства с општим условима за БХТ1/ФТВ/РТРС за 2022. годину су, у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији, проглашени ништавним.

Забрањено је привредним субјектима Радиотелевизија Босне и Херцеговине, Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине и Радиотелевизија Републике Српске свако будуће поступање сходно наведеном као и свако друго поступање на релевантном тржишту које би привредне субјекте или физичка лица довело у неповољан положај на релевантном тржишту, у смислу члана 11. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Посљеднично, изречена је новчана казна привредним субјектима Радиотелевизија Босне и Херцеговине, Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине и Радиотелевизија Републике Српске као и привредном субјекту Media Pool д.о.о. Сарајево у износу од по 50.000,00 КМ сваком.

Конкуренцијски савјет је наиме дана 20.02.2023. године запримио Захтјев за покретање поступка привредног субјекта ОБН д.д. Сарајево, ул. Хумска 1, 71000 Сарајево против привредног субјекта Media Pool д.о.о. Сарајево, ул. Марка Марулића 2, 71000 и јавних РТВ сервиса: Радиотелевизија Босне и Херцеговине, Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине, ул. Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево и Радиотелевизија Републике Српске  ради утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања, односно, забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а) и д) и злоупотребе доминантног положаја противно одредби члана 10. став (2) тачке б) и ц)  Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је као релевантно тржиште овог предметног поступка oдрeдило тржиште продаје услуга телевизијског оглашавања јавних РТВ сервиса на територији Босне и Херцеговине,  те на основу свих релевантних чињеница и доказа утврдио да постоји повреда одредби Закона о конкуренцији, како је наведено.

  • Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта ГАС РЕС предузеће за гасне пројекте д.о.о. Бања Лука, ул Веселина Маслеше бр 20, Бања Лука ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је дана 28.02.2023. године запримио Пријаву концентрације привредног субјекта ГАС РЕС предузеће за гасне пројекте д.о.о. Бања Лука, ул Веселина Маслеше бр 20, Бања Лука која ће настати стицањем већинског учешћа у привредном субјекту COMSAR ENERGY RS д.о.о. Бања Лука, ул Васе Пелагића бр 2, Бања Лука.

Након што је прикупио сву потребну документацију и провео поступак Конкуренцијски савјет је утврдио да учесници концентрације нису испунили услов укупног годишњег прихода као ни услов у погледу тржишног учешћа, у смислу члана 14. став (1) тачка б)  Закона о конкуренцији, те стога  нису били обавезни  поднијети Конкуренцијском савјету пријаву концентрације.

  • Мишљење по Захтјеву за давање мишљења Министарства трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона о дозвољености споразума два привредна субјекта који обављају јавни линијски превоз путника на кантоналним линијама Тузланског кантона.

Конкуренцијски савјет је, анализом навода из Захтјева, утврдио да се поднесени Захтјев за мишљење односи на конкретну ex ante пословну активност те не може разматрати у смислу одредбе 25. став (1) под ф) Закона о конкуренцији. Конкуренцијски савјет је у свом Мишљењу истакао да има искључиво овлаштење у одлучивању о постојању забрањеног конкуренцијског дјеловања на тржишту Босне и Херцеговине и примјени одредби Закона о конкуренцији, у смислу ex post регулације у поступцима заштите тржишне конкуренције.

 

Претходни

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву Министарства трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона…

Сљедећи

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта ОБН д.д.…

post-bars