Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 120. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

САОПШТЕЊЕ СА 120. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 120. сједници која је одржана дана 06.04.2023. године у Сарајеву донио

– Рјешење којим је одбијен као неоснован Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу одредби члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја.

Овим Рјешењем извршена је Пресуда Суда Босне и Херцеговине број: С1 3 У 028820 18 У од 12.06 2019. године којом је Суд Босне и Херцеговине уважио Тужбу привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево и поништио Рјешење Конкуренцијског савјета, број: УП-01-26-2-018-61/17 од 08.05.2018. године те предмет вратио Конкуренцијском савјету на поновно рјешавање.

– Рјешење којим је одбијен као неоснован Захтјев привредног субјекта Унифарм д.о.о. Лукавац, Ново насеље бб, 75 300 Лукавац против Владе Унско-санског кантона, Алије Ђерзелеза број 2, 77 000 Бихаћ, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Привредни субјекат Унифарм је у захтјеву навео да је Влада Унско-санског кантона приликом сачинавања Одлуке о листи лијекова из 2022. године неосновано изоставила 29 лијекова привредног субјекта Унифарм који се издају на терет Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона, чиме је поступила противно члану 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Након сагледавања релевантних чињеница и доказа утврђених током поступка, чињеница изнијетих на усменој расправи, података и документације из списа, појединачно и заједно, те на основу изведених доказа, Конкуренцијски савјет је донио одлуку да се привредни субјекат Унифарм у свом захтјеву одбије, јер радње које се стављају на терет Влади, не представљају забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. Конкуренцијски савјет је става да Влада, није ограничила, нарушила, нити спријечила тржишну конкуренцију, у смислу да је закључила забрањени споразум, који би имао за циљ и посљедицу, ограничавање и контролу производње, тржишта, техничког развоја или улагања.

– Закључак којим се обуставио поступак вођен по Захтјеву за покретање поступка, запримљеним дана 28. новембра 2022. године, од стране привредног субјекта Виолета д.о.о. Груде, Стјепана Радића 21, Груде, Босна и Херцеговина против Колективне организације АМУС – Асоцијација композитора музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/2, Сарајево, Босна и Херцеговина ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу одредби Закона о конкуренцији.

– Рјешење којим се као неоснован одбио Захтјев привредних субјеката Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Гинеколошка ординација Амира Фрљак, Поликлинике доктор Набил и Поликлинике „Атријум“, поднесен против против Завода здравственог осигурање Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Овим Рјешењем извршена је Пресуда Суда Босне и Херцеговине, број: С1 3 У 040205 21 У од 24.01.2023. године, којом је Суд Босне и Херцеговине дјелимично уважио тужбу Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Гинеколошка ординација Амира Фрљак, Поликлинике доктор Набил и Поликлинике „Атријум“ те дјелимично поништио Рјешење Конкуренцијског савјета број: 04-26-3-019-88-II/16 од 12.03.2021. године и овај предмет, у оспореном дијелу, вратио Конкуренцијском савјету на поновни поступак.

– Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, Маршала Тита 9а/I, 71 000 Сарајево на Приједлог Правилника о измјенама и допунама правилника о успостави и раду комисије за набавке о усклађености са Законом о конкуренцији. Поступајући по поднесеном Захтјеву проводећи анализу одредби достављеног Приједлога правилника, Конкуренцијски савјет је оцијенио да исти не садржи одредбе чијом би се примјеном могла спријечавати, ограничавати или нарушавати тржишна конкуренција, на тржишту Босне и Херцеговине те је доношењем предметног Мишљња изразио став да је достављени Приједлог правилника усаглашен са Законом о конкуренцији.

Претходни

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Telemach“ д.о.о.…

Сљедећи

Форум Беч

post-bars