Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 124 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 124 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 124. сједници која је одржана дана 10.08.2023. године у Сарајеву донио

– Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „Mozzart BH Play Cazzino“ д.о.о. Сарајево, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је наиме дана 20.02.2023. године запримио Пријаву концентрације привредног субјекта „Mozzart BH Play Cazzino“ д.о.о. Сарајево, Трг солидарности 2А, 71000 Сарајево који намјерава стећи већинско учешће у привредном субјекту „ТРЕФ“ д.о.о. аутомат клуб Градачац, Хусеина Капетана Градашћевића, Тржница, фаза А, локал 36, 76250 Градачац.

Имајући у виду да предметна концентрација производи ефекте на тржишту приређивања игара на срећу на аутоматима на територији Тузланског кантона, као релевантно тржиште предметне концентрације утврђено је тржиште приређивања игара на срећу на аутоматима у Тузланском кантону.

Међутим, приликом анализе прикупљених података и оцјене концентрације Конкуренцијски савјет је утврдио да учесници концентрације нису испунили услов укупног годишњег прихода као ни услов у погледу тржишног учешћа, у смислу члана 14. став (1) Закона те Подносилац пријаве није ни био обавезан поднијети пријаву концентрације.

– Закључак којим је одбачена Пријава намјере концентрације привредног субјекта Делта Холдинг д.о.о. Београд која се односи на куповину већинског учешћа основног капитала у привредном субјекту Атлед д.о.о. Београд, ради непостојања обавезе пријаве, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је дана 08.05.2023. године запримио Пријаву намјере концентрације привредног субјекта Делта Холдинг д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија која се односи на куповину већинског удјела у основном капиталу привредног субјекта Атлед д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија.

Анализом података који се односе на предмет обављања дјелатности и географског тржишта пословања као релевантно тржиште предметне концентрације утврђено је тржиште велепродаје одјеће и обуће у Босни и Херцеговини.

Приликом оцјене конценетрације, међутим, Конкуренцијски савјет је оцијенио да учесници концентрације нису испунили увјете из члана 14. став 1) Закона те слиједом истог не подлијежу обавези пријаве концентрације.

– Мишљење којим се сматра да је Нацрт одлуке о начину пружања јавне комуналне услуге прикупљања, одвоза и депоновања комуналног отпада на подручју града Приједор усаглашен са Законом о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је дана 18.05.2023. године запримио Захтјев за давање мишљења упућен од стране Градске управа града Приједора, Трг ослобођења 1, 79101 Приједор на Нацрт Одлуке о начину пружања јавне комуналне услуге прикупљања, одвоза и депоновања комуналног отпада на подручју града Приједора.

Подносилац захтјева је исти упутио у складу са чланом 25. став (2) Закона о конкуренцији како би након што Конкуренцијски савјет донесе мишљење, наведени приједлог Одлуке упутио у даљу процедуру према Скупштини града Приједора.

Конкуренцијски савјет је размотрио Нацрт одлуке и оцијенио да иста не садржи одредбе које могу спрјечавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију на релевантном тржишту.

– Мишљење којим се сматра да је Приједлог Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције усаглашен са Законом о конкуренцији.

Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине, Маршала Тита 9а/I, 71 000 Сарајево је дана 18.04.2023. године поднијела Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења на Приједлог Правилника о условима и начину кориштења е-Аукције који је проведбени правни пропис којим је регулисан поступак одржавања и реализације е-Аукције у поступцима јавних набавки.

Агенција је упутила Захтјев у складу са чланом 25. став (2) Закона о конкуренцији како би, након што Конкуренцијски савјет донесе мишљење, наведени Приједлог Правилника упутила Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање.

Конкуренцијски савјет је размотрио Приједлог Правилника и оцијенио да исти не садржи одредбе које могу спрјечавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију на тржишту Босне и Херцеговине.

Претходни

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У КОНКУРЕНЦИЈСКОМ САВЈЕТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сљедећи

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Агенције…

post-bars