Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 124 SJEDNICE KV

PRIOPĆENJE SA 124 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 124. sjednici koja je održana dana 10.08.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Mozzart BH Play Cazzino“ d.o.o. Sarajevo, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je naime dana 20.02.2023. godine zaprimilo Prijavu koncentracije gospodarskog subjekta „Mozzart BH Play Cazzino“ d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 2A, 71000 Sarajevo koji namjerava steći većinski udjel u gospodarskom subjektu „TREF“ d.o.o. automat club Gradačac, Huseina Kapetana Gradašćevića, Tržnica, faza A, lokal 36, 76250 Gradačac.

Imajući u vidu da predmetna koncentracija proizvodi učinke na tržištu priređivanja igara na sreću na automatima na teritoriju Tuzlanskog kantona, kao mjerodavno tržište predmetne koncentracije utvrđeno je tržište priređivanja igara na sreću na automatima u Tuzlanskom kantonu.

Međutim, prilikom analize prikupljenih podataka i ocjene koncentracije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da sudionici koncentracije nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda kao ni uvjet u pogledu tržišnog udjela, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona te Podnositelj prijave nije ni bio obvezan podnijeti prijavu koncentracije.

– Zaključak kojim je odbačena Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd koja se odnosi na kupovinu većinskog udjela osnovnog kapitala u gospodarskom subjektu Atled d.o.o. Beograd, radi nepostojanja obveze prijave, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 08.05.2023. godine zaprimilo Prijavu namjere koncentracije gospodarskog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija koja se odnosi na kupovinu većinskog udjela u osnovnom kapitalu gospodarskog subjekta Atled d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija.

Analizom podataka koji se odnose na predmet obavljanja djelatnosti i zemljopisnog tržišta poslovanja kao mjerodavno tržište predmetne koncentracije utvrđeno je tržište veleprodaje odjeće i obuće u Bosni i Hercegovini.

Prilikom ocjene koncenetracije, međutim, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da sudionici koncentracije nisu ispunili uvjete iz članka 14. stavak 1) Zakona te slijedom istog ne podliježu obvezi prijave koncentracije.

– Mišljenje kojim se smatra da je Nacrt odluke o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području grada Prijedor usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 18.05.2023. godine zaprimilo Zahtjev za davanje mišljenja upućen od strane Gradske uprava grada Prijedora, Trg oslobođenja 1, 79101 Prijedor na Nacrt Odluke o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području grada Prijedora.

Podnositelj zahtjeva je isti uputio sukladno sa člankom 25. stavak (2) Zakona o konkurenciji kako bi nakon što Konkurencijsko vijeće donese mišljenje, navedeni prijedlog Odluke uputio u daljnju proceduru prema Skupštini grada Prijedora.

Konkurencijsko vijeće je razmotrilo Nacrt odluke i ocijenilo da ista ne sadrži odredbe koje mogu sprječavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu.

– Mišljenje kojim se smatra da je Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo je dana 18.04.2023. godine podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije koji je provedbeni pravni propis kojim je reguliran postupak održavanja i realizacije e-Aukcije u postupcima javnih nabava.

Agencija je uputila Zahtjev sukladno članku 25. stavak (2) Zakona o konkurenciji kako bi, nakon što Konkurencijsko vijeće donese mišljenje, navedeni Prijedlog Pravilnika uputila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Konkurencijsko vijeće je razmotrilo Prijedlog Pravilnika i ocijenilo da isti ne sadrži odredbe koje mogu sprječavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Prev Post

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE

Next Post

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije…

post-bars