Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 124 SJEDNICE KV

SAOPĆENJE SA 124 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 124. sjednici koja je održana dana 10.08.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „Mozzart BH Play Cazzino“ d.o.o. Sarajevo, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je naime dana 20.02.2023. godine zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta „Mozzart BH Play Cazzino“ d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 2A, 71000 Sarajevo koji namjerava steći većinski udio u privrednom subjektu „TREF“ d.o.o. automat club Gradačac, Huseina Kapetana Gradašćevića, Tržnica, faza A, lokal 36, 76250 Gradačac.

Imajući u vidu da predmetna koncentracija proizvodi efekte na tržištu priređivanja igara na sreću na automatima na teritoriji Tuzlanskog kantona, kao relevantno tržište predmetne koncentracije utvrđeno je tržište priređivanja igara na sreću na automatima u Tuzlanskom kantonu.

Međutim, prilikom analize prikupljenih podataka i ocjene koncentracije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda kao ni uslov u pogledu tržišnog udjela, u smislu člana 14. stav (1) Zakona te Podnosilac prijave nije ni bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije.

– Zaključak kojim je odbačena Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd koja se odnosi na kupovinu većinskog udjela osnovnog kapitala u privrednom subjektu Atled d.o.o. Beograd, radi nepostojanja obaveze prijave, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 08.05.2023. godine zaprimilo Prijavu namjere koncentracije privrednog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija koja se odnosi na kupovinu većinskog udjela u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Atled d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija.

Analizom podataka koji se odnose na predmet obavljanja djelatnosti i geografskog tržišta poslovanja kao relevantno tržište predmetne koncentracije utvrđeno je tržište veleprodaje odjeće i obuće u Bosni i Hercegovini.

Prilikom ocjene koncenetracije, međutim, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da učesnici koncentracije nisu ispunili uslove iz člana 14. stav 1) Zakona te slijedom istog ne podliježu obavezi prijave koncentracije.

– Mišljenje kojim se smatra da je Nacrt odluke o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području grada Prijedor usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 18.05.2023. godine zaprimilo Zahtjev za davanje mišljenja upućen od strane Gradske uprava grada Prijedora, Trg oslobođenja 1, 79101 Prijedor na Nacrt Odluke o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području grada Prijedora.

Podnosilac zahtjeva je isti uputio u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona o konkurenciji kako bi nakon što Konkurencijsko vijeće donese mišljenje, navedeni prijedlog Odluke uputio u dalju proceduru prema Skupštini grada Prijedora.

Konkurencijsko vijeće je razmotrilo Nacrt odluke i ocijenilo da ista ne sadrži odredbe koje mogu sprječavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu.

– Mišljenje kojim se smatra da je Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo je dana 18.04.2023. godine podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije koji je provedbeni pravni propis kojim je regulisan postupak održavanja i realizacije e-Aukcije u postupcima javnih nabavki.

Agencija je uputila Zahtjev u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona o konkurenciji kako bi, nakon što Konkurencijsko vijeće donese mišljenje, navedeni Prijedlog Pravilnika uputila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Konkurencijsko vijeće je razmotrilo Prijedlog Pravilnika i ocijenilo da isti ne sadrži odredbe koje mogu sprječavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Prethodni

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije…

post-bars