Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 127 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 127 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 127. сједници која је одржана дана 24.10.2023. године у Сарајеву донио

-Рјешење којим је оцјењена допуштеном концентрација на тржиштима производње и продаје тешких челичних плоча и производње и продаје директно редуцираног жељеза у Босни и Херцеговини, која ће настати стварањем потпуно функционалног друштва путем заједничког улагања на дугорочној основи привредних субјеката Saudi Arabian Oil Company, Краљевство Саудијске Арабије, Baoshan Iron& Steel., Ltd., Народна Република Кина и Public Investment Fund, Краљевство Саудијске Арабије.

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до стварања доминантне позиције учесника концентрације на територији Босне и Херцеговине, узимајући у обзир да предложено заједничко улагање, које ће бити основано у Краљевини Саудијској Арабији, неће бити активно у Босни и Херцеговини.

– Рјешење о непостојању злоупотребе доминантног положаја привредног субјекта ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, Босна и Херцеговина.

Овим Рјешењем сматра се да привредни субјекат ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу одредби члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) истог закона.

Конкуренцијски савјет БиХ је поступак против привредног субјекта ЈУ „Воде Српске“ Бијељина водио по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Сигма комерц д.о.о. Шамац ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. Закона о конкуренцији.

– Закључак о обустављању поступка покренутог по Захтјеву ЈП “Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине” против привредних субјеката „БалегеМ“ д.о.о. Градачац, „Цесте“ д.д. Мостар, „ДобојПутеви“ д.д. Добој Југ, „ПЗЦ Брод“ д.о.о. Славонски Брод, Република Хрватска и „Roading“ д.о.о. Грачаница“.

Поступак је вођен ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) Закона о конкуренцији али је Конкуренцијски савјет, током провођења предметног поступка, запримио поднесак пуномоћника привредног субјекта ЈП „Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине“, којим исти повлачи свој захтјев за покретање поступка, у складу са чланом 122. став (2) Закона о управном поступку, а у вези са чланом 26. Закона о конкуренцији.

– Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „АТОС Банк“ д.д. Бања Лука које се односило на провођење заједничке кампање чланица банкарске групе „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука и „АТОС БАНК“ а.д. Бања Лука, у оквиру кредитно – депозитивних послова које обје банке чланице нуде на појединачној основи, све у складу са одредбама Закона о конкуренцији.

У вези наведеног описаног поступања чланица банкарске групе Конкуренцијски савјет је у свом Мишљењу навео да споразуми између лица повезаних капиталом или управљачким правима не могу бити забрањени споразуми у смислу Закона, будући да лица повезана капиталом представљају једног подузетника на тржишту.

– Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Studio Design“ д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, о обавези подношења пријаве намјере концентрације.

Подносилац захтјева је у захтјеву навео да планира да изврши реорганизацију привредног друштва у виду статусне промјене одвајање уз оснивање чији је циљ да привредни субјекат Studio Design пренесе дио имовине и припадајући дио обавеза на ново привредно друштво, односно привредно друштво које би било тек основано.

Конкуренцијски савјет је утврдио да се описаном случају не ради о концентрацији (него о интерној реорганизацији друштава у власништву истог физичког лица), те не постоји ни обавеза подношења пријаве концентрацији, у смислу Закона о конкуренцији.

– Мишљење по Захтјеву градоначелника града Приједора о Нацрту Одлуке о општим условима за снабдијевање и кориштење топлотне енергије на подручју града Приједора, у вези усклађености нацрта ове Одлуке у складу са релевантним одредбама Закона о конкуренцији.

Након проведене анализе достављеног Нацрта Одлуке Конкуренцијски савјет је својим Мишљењем наложио Подносиоцу захтјева додатну измјену исте, у складу са упутама Конкуренцијског савјета из Мишљења, како би Нацрт Одлуке био усаглашен са Законом о конкуренцији.

 

Претходни

З А К Љ У Ч А К о обустављању…

Сљедећи

Р Ј Е Ш Е Њ Е о непостојању злоупотребе…

post-bars