Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 127 SJEDNICE KV

SAOPĆENJE SA 127 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 127. sjednici koja je održana dana 24.10.2023. godine u Sarajevu donijelo:

-Rješenje kojim je ocjenjena dopuštenom koncentracija na tržištima proizvodnje i prodaje teških čeličnih ploča i proizvodnje i prodaje direktno reduciranog željeza u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stvaranjem potpuno funkcionalnog društva putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi privrednih subjekata Saudi Arabian Oil Company, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Baoshan Iron& Steel., Ltd., Narodna Republika Kina i Public Investment Fund, Kraljevstvo Saudijske Arabije.

Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do stvaranja dominantne pozicije učesnika koncentracije na teritoriji Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir da predloženo zajedničko ulaganje, koje će biti osnovano u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, neće biti aktivno u Bosni i Hercegovini.

– Rješenje o nepostojanju zloupotrebe dominantnog položaja privrednog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

Ovim Rješenjem smatra se da privredni subjekat JU „Vode Srpske“ Bijeljina, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu odredbi člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) istog zakona.

Konkurencijsko vijeće BiH je postupak protiv privrednog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina vodilo po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Sigma komerc d.o.o. Šamac radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. Zakona o konkurenciji.

– Zaključak o obustavljanju postupka pokrenutog po Zahtjevu JP “Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine” protiv privrednih subjekata „BalegeM“ d.o.o. Gradačac, „Ceste“ d.d. Mostar, „DobojPutevi“ d.d. Doboj Jug, „PZC Brod“ d.o.o. Slavonski Brod, Republika Hrvatska i „Roading“ d.o.o. Gračanica“.

Postupak je vođen radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) Zakona o konkurenciji ali je Konkurencijsko vijeće, tokom provođenja predmetnog postupka, zaprimilo podnesak punomoćnika privrednog subjekta JP „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“, kojim isti povlači svoj zahtjev za pokretanje postupka, u skladu sa članom 122. stav (2) Zakona o upravnom postupku, a u vezi sa članom 26. Zakona o konkurenciji.

– Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „ATOS Bank“ d.d. Banja Luka koje se odnosilo na provođenje zajedničke kampanje članica bankarske grupe „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka i „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, u okviru kreditno – depozitivnih poslova koje obje banke članice nude na pojedinačnoj osnovi, sve u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

U vezi navedenog opisanog postupanja članica bankarske grupe Konkurencijsko vijeće je u svom Mišljenju navelo da sporazumi između lica povezanih kapitalom ili upravljačkim pravima ne mogu biti zabranjeni sporazumi u smislu Zakona, budući da lica povezana kapitalom predstavljaju jednog poduzetnika na tržištu.

– Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Studio Design“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, o obavezi podnošenja prijave namjere koncentracije.

Podnosilac zahtjeva je u zahtjevu naveo da planira da izvrši reorganizaciju privrednog društva u vidu statusne promjene odvajanje uz osnivanje čiji je cilj da privredni subjekt Studio Design prenese dio imovine i pripadajući dio obaveza na novo privredno društvo, odnosno privredno društvo koje bi bilo tek osnovano.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se opisanom slučaju ne radi o koncentraciji (nego o internoj reorganizaciji društava u vlasništvu istog fizičkog lica), te ne postoji ni obaveza podnošenja prijave koncentraciji, u smislu Zakona o konkurenciji.

– Mišljenje po Zahtjevu gradonačelnika grada Prijedora o Nacrtu Odluke o općim uvjetima za snabdijevanje i korištenje toplotne energije na području grada Prijedora., u vezi usklađenosti nacrta ove Odluke u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o konkurenciji.

Nakon provedene analize dostavljenog Nacrta Odluke Konkurencijsko vijeće je svojim Mišljenjem naložilo Podnosiocu zahtjeva dodatnu izmjenu iste, u skladu sa uputama Konkurencijsko vijeća iz Mišljenja, kako bi Nacrt Odluke bio usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o obustavljanju…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars