Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 127 SJEDNICE KV
24/10/2023

PRIOPĆENJE SA 127 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 127. sjednici koja je održana dana 24.10.2023. godine u Sarajevu donijelo:

-Rješenje kojim je ocjenjena dopuštenom koncentracija na tržištima proizvodnje i prodaje teških čeličnih ploča i proizvodnje i prodaje izravno reduciranog željeza u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stvaranjem potpuno funkcionalnog društva putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi gospodarskih subjekata Saudi Arabian Oil Company, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Baoshan Iron& Steel., Ltd., Narodna Republika Kina i Public Investment Fund, Kraljevstvo Saudijske Arabije.

Konkurencijsko vijeće je analizom mjerodavnih podataka ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do stvaranja vladajuće pozicije sudionika koncentracije na teritoriju Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir da predloženo zajedničko ulaganje, koje će biti osnovano u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, neće biti aktivno u Bosni i Hercegovini.

– Rješenje o nepostojanju zlouporabe vladajućeg položaja gospodarskog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

Ovim Rješenjem smatra se da gospodarski subjekt JU „Vode Srpske“ Bijeljina, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu odredbi članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) istog zakona.

Konkurencijsko vijeće BiH je postupak protiv gospodarskog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina vodilo po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Sigma komerc d.o.o. Šamac radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. Zakona o konkurenciji.

– Zaključak o obustavljanju postupka pokrenutog po Zahtjevu JP “Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine” protiv gospodarskih subjekata „BalegeM“ d.o.o. Gradačac, „Ceste“ d.d. Mostar, „DobojPutevi“ d.d. Doboj Jug, „PZC Brod“ d.o.o. Slavonski Brod, Republika Hrvatska i „Roading“ d.o.o. Gračanica“.

Postupak je vođen radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) Zakona o konkurenciji ali je Konkurencijsko vijeće, tijekom provođenja predmetnog postupka, zaprimilo podnesak punomoćnika gospodarskog subjekta JP „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“, kojim isti povlači svoj zahtjev za pokretanje postupka, sukladno članku 122. stavak (2) Zakona o upravnom postupku, a u svezi sa člankom 26. Zakona o konkurenciji.

– Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „ATOS Bank“ d.d. Banja Luka koje se odnosilo na provođenje zajedničke kampanje članica bankarske grupe „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka i „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka, u okviru kreditno – depozitivnih poslova koje obje banke članice nude na pojedinačnoj osnovi, sve sukladno odredbama Zakona o konkurenciji.

U svezi navedenog opisanog postupanja članica bankarske grupe Konkurencijsko vijeće je u svom Mišljenju navelo da sporazumi između osoba povezanih kapitalom ili upravljačkim pravima ne mogu biti zabranjeni sporazumi u smislu Zakona, budući da osobe povezane kapitalom predstavljaju jednog poduzetnika na tržištu.

– Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Studio Design“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, o obvezi podnošenja prijave namjere koncentracije.

Podnositelj zahtjeva je u zahtjevu naveo da planira da izvrši reorganizaciju gospodarskog društva u vidu statusne promjene odvajanje uz osnivanje čiji je cilj da gospodarski subjekt Studio Design prenese dio imovine i pripadajući dio obveza na novo gospodarsko društvo, odnosno gospodarsko društvo koje bi bilo tek osnovano.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se opisanom slučaju ne radi o koncentraciji (nego o internoj reorganizaciji društava u vlasništvu iste fizičke osobe), te ne postoji ni obveza podnošenja prijave koncentracije, u smislu Zakona o konkurenciji.

– Mišljenje po Zahtjevu gradonačelnika grada Prijedora o Nacrtu Odluke o općim uvjetima za opskrbu i korištenje toplotne energije na području grada Prijedora, u svezi usklađenosti nacrta ove Odluke sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o konkurenciji.

Nakon provedene analize dostavljenog Nacrta Odluke Konkurencijsko vijeće je svojim Mišljenjem naložilo Podnositelju zahtjeva dodatnu izmjenu iste, sukladno uputama Konkurencijskog vijeća iz Mišljenja, kako bi Nacrt Odluke bio usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 

Prev Post

Z A K LJ U Č A K o obustavljanju…

Next Post

R J E Š E NJ E o nepostojanju zlouporabe…

post-bars