Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 128 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 128 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је одржао 128. сједницу дана 09.11.2023. године у Сарајеву, којој је претходио стручни колегиј.

На сједници се разматрало и одлучивало о материјалима из области конкуренцијских дјеловња као и области унутрашњег рада и функционисања Конкуренцијског савјета.

Конкуренцијски савјет донио је том приликом Закључак о покретању поступка по Захтјеву за изузеће од забране споразума привредног субјекта “Триглав осигурање” а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина. Ради се појединачном изузећу Уговора о међусобним односима на подручју осигурања од аутоодговорности који је закључен у Бања Луци између правних лица (друштава за осигурање), која се баве истом дјелатношћу-пружањем услуга обавезног осигурања од аутоодговорности на подручју Републике Српске, у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији.

За потребе поступака у току донесена су два Закључка о продужењу рока за доношење коначног рјешења и то у поступку покренутом по Захтјеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума – Уговора о оквирној комерцијализацији и технолошкој лиценци, који су поднијели „Philip Morris Product“ S.A., Швицарска и „KT&G Corporation“ Република Кореја те поступку покренутом по Закључку о покретању поступка по службеној дужности против привредног субјекта Еуротерм д.о.о. Кисељак, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка е) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет донио је и Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Тропик малопродаја“ д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина у вези постојања обавеза подношења пријаве концентрације тј. припајања привредног субјекта „ЦРВЕНА ЈАБУКА МАРКЕТ“ д.о.о. Јајце, Босна и Херцеговина привредном субјекту ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА.

Након анализе достављених података и информација из Захтјева, Конкуренцијски савјет је става да се у предметном случају не ради о концентрацији у смислу Закона конкуренцији јер се не ради о припајању два независна привредна субјекта, будући да је привредни субјекат ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА власник 100% учешћа у привредном субјекту ЦРВЕНА ЈАБУКА МАРКЕТ.

Престале тачке дневног реда сједнице односиле су се разматрања и доношења интерих аката Конкуренцијског вијећа и то Приједлог Правилника о начину кориштења службених возила у Конкуренцијском вијећу Босне и Херцеговине и Приједлог Плана контролних активности у Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине за 2023. годину.

Претходни

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „ТРОПИК МАЛОРОДАЈА“ д.о.о. Бања Лука

Сљедећи

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije “Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac – PepsiCo…

post-bars