Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ са 2. сједнице

САОПШТЕЊЕ са 2. сједнице

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је 08. 02. 2023. године у Сарајеву одржао 2. сједницу. Сједници је претходио стручни колегиј.

На сједници се разматрало и одлучивало о материјалима из области конкуренцијског права као и области унутрашњег рада и функционисања Конкуренцијског савјета.

Донесено је Рјешење којим се допушта појединачно изузеће споразума од забране Уговора о лиценци за жиг, у смислу члана 4. став (3) и члана 5. Закона о конкуренцији. Уговор је склопљен дана 30.1.2023. године између привредних субјеката „Philip Morris Products S.A.“ Neuchatel, Швајцарска и „KT&G Corporation“ Seul, Република Кореја, а изузеће је утврђено на временски период од 5 (пет) година и почиње тећи од дана закључења Уговора.

Такође, Рјешењем је допуштено појединачно изузеће споразума од забране Уговора о оквирној комерцијализацији и технолошкој лиценци, у смислу члана 4. и 5. Закона о конкуренцији. И овај Уговор је закључен дана 30.01.2023. године између привредних субјеката “Philip Morris Product” S.A. Neuchatel, Швицарска и “KT&G Corporation” Daejeon, Република Кореја, а изузеће се утврђује на временски период од 5 (пет) година од дана закључења Уговора.

Усвојен је и Закључак којим се одбацује Пријава намјере концентрације привредног субјекта “Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft” Келн, Њемачка, ради непостојања обавезе подношења пријаве, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. Концентрација се односи на куповину дионица са додатним управљачким правима у привредном субјекту “Italia Transporto Aero” S.p.a. Италија.

Закључком је одбачена и Пријава концентрације привредног субјекта “PC Energy Engineering” д.о.о. Невесиње, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. Концентрација се односи на оснивање привредног друштва „РС-ЕРС” д.о.о. за производњу и продају електричне енергије Требиње.

Донесен је Закључак о исправци грешке у Рјешењу Конкуренцијског савјета број: УП-02-26-1-024-12/23 од 20.12.2023 године, којим је Привредном друштву за експлоатацију минералне воде и производњу пића „Књаз Милош“ а.д. Аранђеловац, Србија допуштена концентрација на тржишту производње, дистрибуције и велепродаје газираних безалкохолних пића на територији Босне и Херцеговине.

Покренут је поступак по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране подносилаца привредних субјеката „PepsiCo, Inc.” New York, САД и „Књаз Милош” А.Д. Аранђеловац, Србија. Ради се о изузећу Уговора о именовању носиоца ексклузивног права на пуњење са свим додацима, закљученом између наведених компанија.
Други уговор који је предмет Захтјева за изузеће односи се на именовање носиоца ексклузивног права на пуњење у погледу дистрибуције напитака који се продају под брандом 7UP, а склопљен је између Portfolio Concentrate Solutions UC Dublin, Ирска и Књаз Милош.

Донесено је и Мишљење по Захтјеву привредног субјекта “Унис Енергетика” д.о.о. Сарајево. У истом је наведено да овако постављен Захтјев да се преиспита Рјешење Конкуренцијског савјета број: 05-26-2-037-49-II/14, од 22. 12. 2015. године, не може бити предмет разматрања приликом доношења мишљења, у смислу члана 25. ст. (1) под ф) и (2) Закона о конкуренцији. Такође предметно Рјешење је потврђено Пресудом Суда Босне и Херцеговине.
У односу на дио Захтјева којим је постављен упит да ли Закон о комуналним дјелатностима СБК може садржавати одредбу да су корисници који се желе искључити са система даљинског гријања у обавези да плаћају припадајући фиксни дио, одговорено је да условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, те ограничавање тржишта на штету потрошача представља забрањено конкуренцијско дјеловање. Подносилац Захтјева за мишљење је обавезан да, уколико буде предлагао измјене акта којим се регулише предметна област, достави исти на мишљење Конкуренцијском савјету.

Преостале тачке дневног реда сједнице односиле су се на усвајање интерних аката Конкуренцијског савјета, и то Извјештаја о раду Конкуренцијског савјета, те Извјештаја о попису сталних средстава, затим Извјештаја о проведеном поступку интерне контроле.
Усвојени су и Извјештај о провођењу Оперативног Акцијског плана за развој система финансијског управљања и контроле (ФУК), као и Извјештај о провођењу плана интегритета Конкуренцијског савјета БиХ.

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

САОПШТЕЊЕ СА КОНСТИТУИРАЈУЋЕ СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

Сљедећи

УВОДНИ СЕМИНАР ЗА НОВЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА НАДЛЕЖНИМ ЗА ПИТАЊА…

post-bars