Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ са  4. сједнице

САОПШТЕЊЕ са 4. сједнице

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине одржао је 4. сједницу 7. марта 2023. године у Сарајеву. Сједници је претходио стручни колегиј.
На сједници су разматрани материјали из области конкуренцијског права и политике, као и унутрашњег рада и функционисања Конкуренцијског савјета..
У поступку који се водио по захтјеву привредног субјекта „Унипромет“ д.о.о. Сарајево, донесено је рјешење којим је утврђено да је Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите животне средине Кантона Сарајево починило прекршај из члана 4. ст. 1) тач. б) и д) Закона о конкуренцији, тиме што је пропустило да донесе Правилник о условима за обављање енергетске дјелатности производње и снабдијевања топлотном енергијом и на тај начин ограничавањем и контролом тржишта спријечила и ограничила конкуренцију у област комуналне дјелатности на подручју Кантона Сарајево. У осталом дијелу Захтјев „Унипромета” је одбијен као неоснован.
Наложено је Министарству комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите животне средине Кантона Сарајево да донесе наведени Правилник.
Усвојено је Рјешење којим је допуштена концентрација на тржишту производње и промета возила, LKV средње величине на територији Босне и Херцеговине, која ће настати заједничким улагањем привредних субјеката “Volvo Business Services International“ AB, Гетеборг, Шведска и “Renault” с.а.с. Боулогне-Билланцоурт, Француска, чиме ће се основати друштво са свим функцијама независног учесника на тржишту.
Приликом оцјене конценетрације, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не спрјечава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту. Међутим, због неподношења Пријаве концентрације у законом предвиђеном року, подносиоцима Пријаве је изречена јединствена новчана казна у висини од 50.000,00 КМ (педесетхиљада).

Закључком је одбачен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта “ДРИН-ЕНЕРГИЈА” д.о.о. против Скупштине Западнохерцеговачког кантона, ради утврђивања забрањеног споразума у смислу одредби члана 4. став (1) тачке д) Закона о конкуренцији.

Одбачена је Пријава намјере концентрације привредног субјекта “DS Smith Packaging South East” ГмбХ Беч, Аустрија, која се односи на стицање 100% удјела и појединачне контроле у привредном субјекту БОСИС доо Ваљево, Република Србија, ради непостојања обавезе подношења пријаве, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Покренут је поступак по службеној дужности против привредних субјеката „Адо – Транс“ д.о.о. Високо, „Комград – Зе“ д.о.о. Зеница и „Roco Commerce“ д..о. Ливно, ради забрањеног споразума у поступку јавне набавке уговорног органа Општине Бреза под називом Санација дијела локалне цесте Бреза – Махмутовић Ријека, дионица Булбулушићи – Грабовик, у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији.

Покренут је поступак по службеној дужности ради забрањеног споразума у више поступака јавних набавки, у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији. Поступак је покренут против привредних субјеката ПР „Smart computer“ Приједор, ПР „Медиа маркет“ Приједор и „Софтком С“ д.о.о. Приједор, „Универзално“ д.о.о Сарајево, „Inter-com“ д.о.о. Зеница, „Зерицк“ д.о.о. Сарајево, „Biscommerce“ д.о.о. Бања Лука, „Алф-ом“ Бања Лука, „Copitrade“ д.о.о. Бијељина, „Емадо“ д.о.о. Сарајево и „Елур“ д.о.о Кисељак.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта “Брод промет” д.о.о. Брод о обавези подношења Пријаве намјере концентрације. На основу података достављених у Захтјеву Конкуренцијски савјет је утврдио да се не ради о концентрацији те не постоји обавеза подношења пријаве концентрације у смислу Закона о конкуренцији.

У оквиру престалих тачака дневног реда сједнице усвојени су интерни акти Конкуренцијског савјета и именована је радна група за Средњорочни план рада Конкуренцијског савјета, те група за финансијско управљање и контролу Конкуренцијског савјета.

 

Претходни

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Сљедећи

Саопштење са 5. сједнице

post-bars