Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 16.11.2022. godine, održana je 111. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu snabdjevanja grafičkog ili finog papira koji se ne pravi od drveta i tržištu snabdjevanja samoljepljivih etiketa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem zajedničke kontrole privrednih subjekatа BC Partners Management XI Limited, Arnold House PO Box 273 St Julian’s Avenue St. Peter Port, Guernsey GY1 3RD i Bain Capital Investors, L.L.C., Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware, 19807, Sjedinjene Države nad privrednim subjektom Fedrigoni S.p.A., sa sjedištem na via Enrico Fermi 13/F, Verona, Italija.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje, trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji entiteta Republike Srpske koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag nad privrednim subjektom Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1 kupovinom 70,0% vlasničkih udjela.
Rješenje kojim se utvrđuje se da je privredni subjekt Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Banja, na relevantnom tržištu pružanja usluge vođenja žiro-računa i tekućih računa građana i građansko-pravnih lica i vršenje platnog prometa po tim poslovima, primjenom tačke 6.6.1.1. Pregled-Virtuelne konvertibilne valute Programa o minimumu obimu, oblika i sadržaja aktivnosti Raiffeisen Bank dd BiH za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, ograničio pristup ugovorenoj usluzi obavljanja transakcija nastalih na ime posredovanja u trgovanju digitalnom imovinom preko računa otvorenog u Raiffeisen bank u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk, Kralja Tomislava broj 47, 88 260 Čitluk, Bosna i Hercegovina radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane privrednog subjekta PIRNAR doo, Poslovna zona Gorinčani bb, 77250 Bosanski Petrovac, protiv JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c), d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka kojim se pokreće postupak po zahtjevu privrednog subjekta Sigma komerc d.o.o. Šamac, protiv privrednog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje na Zakon o turizmu Zeničko – dobojskog kantona, kojim je Konkurencijsko vijeće nakon izvršene analize odredbi Zakona o turizmu Zeničko – dobojskog kantona, a u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji, utvrdilo da isti nije u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće BiH

Prev Post

Rješenje Po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata Elekroprivreda Republike Srpske i…

Next Post

RJEŠENJE Po prijavi koncentracije gospodarskih subjekata BC Partners Management XI…

post-bars