Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 16.11.2022. godine, održana je 111. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu opskrbe grafičkog ili finog papira koji se ne pravi od drveta i tržištu opskrbe samoljepljivih etiketa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem zajedničke kontrole gospodarskih subjekatа BC Partners Management XI Limited, Arnold House PO Box 273 St Julian’s Avenue St. Peter Port, Guernsey GY1 3RD i Bain Capital Investors, L.L.C., Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware, 19807, Sjedinjene Države nad gospodarskim subjektom Fedrigoni S.p.A., sa sjedištem na via Enrico Fermi 13/F, Verona, Italija.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje, trgovine i opskrbe električnom energijom na teritoriju entiteta Republike Srpske koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag nad privrednim subjektom Solarna fotonaponska elektrana Trebinje 1 kupovinom 70,0% vlasničkih udjela.
Rješenje kojim se utvrđuje se da je gospodarski subjekt Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Banja, na mjerodavnom tržištu pružanja usluge vođenja žiro-računa i tekućih računa građana i građansko-pravnih osoba i vršenje platnog prometa po tim poslovima, primjenom tačke 6.6.1.1. Pregled-Virtuelne konvertibilne valute Programa o minimumu obsega, oblika i sadržaja aktivnosti Raiffeisen Bank dd BiH za sprječavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti, ograničio pristup ugovorenoj usluzi obavljanja transakcija nastalih na ime posredovanja u trgovanju digitalnom imovinom preko računa otvorenog u Raiffeisen bank u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk, Kralja Tomislava broj 47, 88 260 Čitluk, Bosna i Hercegovina radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta PIRNAR doo, Poslovna zona Gorinčani bb, 77250 Bosanski Petrovac, protiv JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b), c), d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka kojim se pokreće postupak po zahtjevu gospodarskog subjekta Sigma komerc d.o.o. Šamac, protiv gospodarskog subjekta JU „Vode Srpske“ Bijeljina, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje na Zakon o turizmu Zeničko – dobojske županije, kojim je Konkurencijsko vijeće nakon izvršene analize odredbi Zakona o turizmu Zeničko – dobojske županije, a sukladno sa člankom 25. stavak (1) točka f) Zakona o konkurenciji, utvrdilo da isti nije u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje Po Prijavi koncentracije privrednih subjekata Elekroprivreda Republike Srpske i…

Sljedeći

RJEŠENJE Po prijavi koncentracije privrednih subjekata BC Partners Management XI…

post-bars