Vrati se na vrh

21/10/2009

Z A K LJ U Č A K o pokretanju postupka po službenoj dužnosti 1. Pokreće se postupak po službenoj dužnosti za ocjenu koncentracije, u smislu članka 16. i članka 18. Zakona o konkurenciji, između gospodarskog subjekta ”OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br.9, Banja Luka i gospodarskih subjekata ”ZOVKO” d.o.o. Žepče, Ljeskovica bb, Žepče i ”ZOVKO OIL” d.o.o. Žepče, Goliješnica bb, Žepče.

Prev Post

Rješenje po Prijavi namjere koncentracije između gospodarskog subjekta ČEZ a.s.…

Next Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars