Vrati se na vrh

ZAKLjUČAK o pokretanju postupka protiv gospodarskog subjekta Šumsko gospodarsko društvo ZE-DO Županije Zavidovići

ZAKLjUČAK o pokretanju postupka
(1) Pokreće se postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata: ”AL-EX” d.o.o. Sarajevska bb, 72000 Zenica, ”Secom” d.o.o. Mulići bb, 71300 Visoko, ”SILVESTRA” d.o.o. Alije Izetbegovića F-1, 72240 Kakanj, ”AM-MI” d.o.o. Rojin Potok bb, 72240 Kakanj, ”BUDO EXPORT” d.o.o. Grabovica bb, 72230 Ţepče i ”LAZE” d.o.o. Brnjić 3, 72240 Kakanj, broj:01-02-26-042-ii/09 od 31.12.2009. godine, protiv gospodarskog subjekta Šumsko gospodarsko društvo ZE-DO Ţupanije Zavidovići, Alije Izetbegovića 25, 72220 Zavidovići, zbog sumnje o postojanju zlouporabe vladajućeg poloţaja na mjerodavnom trţištu prodaje drvnih sortimenata, ograničavanjem trţišta i primjenom različitih uvjeta za iste vrste roba, u smislu članka 10. stavak 2. točka a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Download (PDF, 162KB)

Prev Post

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d.…

Next Post

RJEŠENJE o ocjeni koncentracije između gospodarskog subjekta ”OPTIMA Grupa” d.o.o.…

post-bars