Vrati se na vrh

05/02/2007

Z A K L J U C A K o odbacivanju Prijave namjere koncentracije Odbacuje se Prijava namjere koncentracije pripajanjem gospodarskog društva «Velepromet – Banovici» d.o.o., gospodarskom društvu «Bingo» d.o.o. export-import, Tuzla, radi nepostojanja koncentracije u smislu odredbi Zakona o konkurenciji.

Prethodni

MIŠLJENJE po podnesku dostavljenom od JP HP Hrvatske telekomunikacije d.o.o.…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars