Vrati se na vrh

Водич за подносиоце захтјева приступа информацијама у Конкуренцијском савјету

УВОД

Водич треба да помогне подносиоцима захтјева у остваривању њихових права у складу с Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини («Сл. гласник Босне и Херцеговине», број 28/00), (у даљем тексту: Закон).

Сврха му је да све заинтересоване упути како могу што једноставније доћи до информација које посједује Конкуренцијски савјет.

Водич ће вам пружити одговоре на сљедећа питања:

 • које информације можете тражити
 • како можете добити тражену информација
 • рок за достављање одговора на захтјев
 • на који начин можете добити одговор на захтјев
 • ако нисте задовољни која су ваша права
 • како требате написати захтјев за приступ информацијама

За сва додатна питања на располагању је службеник за информисање Далила Зечић.

Које информације можете тражити?

Сваком правном и физичком лицу омогућава се приступ информацијама које су под контролом Конкуренцијског савјета, а које су садржане у Индекс-регистру информација Конкуренцијског савјета, у складу с Законом.

Одговор може у цјелости или дјелимично бити ускраћен, уколико се тражена информација односи на:

 • функционисање институција БиХ (откривањем информација основано би се могло очекивати изазивање штете у области: вањске политике, одбране и безбједности, монетарне политике, спречавања и откривања криминала, заштите поступка доношења одлука од стране Конкуренцијског савјета, укључујући давање мишљења, савјета или препорука, а не обухвата чињенице, статистичке, научне или техничке информације );
 • повјерљиве комерцијалне информације, када је Конкуренцијски савјет дужан да хитно трећу страну обавијести о појединостима захтјева. Уколико трећа страна у року од 15 дана не обавијести Конкуренцијски савјет да је тражена информација повјерљива, иста ће се објавити;
 • приватност – Конкуренцијски савјет ће одбити давање информације ако утврди да тражена информација укључује личне интересе који се односе на приватност треће особе. Нарочито ће се, приликом изузимања од објављивања одређених информација, водити рачуна о одредбама Закона о заштити личних података.

Како можете добити тражену информацију?

Да би сте добили информацију коју тражите неопходно је упутити писмени захтјев на једном од језика који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини и то: лично, путем редовне поште, електронске поште или фах-ом.

Образац захтјева можете добити на нашој интернет страници www.bihkonk.gov.ba, а он треба да садржи сљедеће:

 • назив институције којој се обраћате за давање информација
 • довољно података о природи или садржају информације која се тражи;
 • име и презиме поднсиоца захтјева, адресу и број телефона/фаха или е- маил адресу;

Рок за достављање одговора на захтјев?

Конкуренцијски савјет по примљеном захтјеву прво утврђује да ли је захтјев комплетан и јасан. Уколико се установи да захтјев није комплетан, у року од осам дана обавијестит ћемо подносиоца захтјева да исти допуни.

Ако Конкуренцијски савјет оцијени да није надлежан за поступање по захтјеву за приступ информацијама, односно утврди да не располаже траженом информацијом или је тражена информација под контролом другог јавног органа за чији је слободан приступ потребна сагласност тог органа, без одлагања, а најкасније у року од 8 дана прослиједит ћемо захтјев надлежном јавном органу и о томе писмено обавијестити подносиоца захтјева.

Ако Конкуренцијски савјет не може утврдити сједиште надлежног јавног органа, а посједује тражену информацију, онда ће приступити рјешавању примљеног захтјева за приступ информацијама као да је надлежан.

Уколико тражена информација према Закону може бити изузета од објављивања, процијениће се је ли њено објављивање, у цјелости или дјелимично, у јавном интересу о чему ћемо обавијестити подносиоца захтјева у року од 15 дана од дана подношења захтјева. Овај рок може бити и дужи када је претходно потребно изјашњење треће стране о сагласности за објављивање информације или се трећа страна обавјештава да ће се информација која је Законом предвиђена као изузетак, због постојања јавног интереса објавити.

На који начин можете добити одговор на захтјев?

Када Конкуренцијски савјет одобри приступ информацији у цијелости или дјелимично, службеник за информисање дописом ће обавијестити подносиоца захтјева о:

 • могућности личног приступа информацији у просторијама Конкуренцијског савјета или ће подносиоцу захтјева доставити информацију у писменој форми путем поште, ако је информација краћа од 50 страна;
 • могућности умножавања информације и достављања путем поште, уколико информација нема више од 50 страна;
 • могућности умножавања информације ако је дужа од 50 страна, уз обавезу предходно извршене уплате.У случају да Конкуренцијски савјет одбије, у цјелости или дјелимично, захтјев за приступ информацијама, подносиоца захтјева обавијестит ћемо о томе у року од 15 дана од дана пријема захтјева.

Умножавање информације преко 50 страна вршит ће се у складу с Одлуком о трошковима умножавања Савјета министара БиХ.

Ако нисте задовољни која су ваша права?

Конкуренцијски савјет је дужан да у допису, којим подносиоца захтјева обавјештава да се одбија приступ траженој информацији у цјелости или дјелимично, наведе и сљедеће:

 • законски основ за статус изузећа информације, узимајући у обзир и фактор јавног интереса;
 • поуку о праву на жалбу надлежном органу, а што укључује неопходне податке за контактирање тог органа (адреса и телефон);
 • рок за подношење жалбе;
 • упутство да имате право да се обратите Омбудсмену, те податке за контактирање са овом институцијом.

Овај водич се може добити у просторијама Конкуренцијског савјета као бесплатан примјерак, а истовремено се налази и на службеној интернет страници Конкуренцијског савјета www.bihkonk.gov.ba.

Адреса Конкуренцијског савјета:

Босна и Херцеговина, Радићева 8/4, 71000 Сарајево

Службеник за информисање: Далила Зечић

Тел.: +387 33 251 406

Фах: +387 33 251 408,

www.bihkonk. gov.ba

e-mail: kontakt@bihkonk. gov.ba

Како требате написати захтјев за приступ информацијама?

Име и презиме подносиоца захтјева, Адреса, телефон и е-маил подносиоца захтјева

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ Радићева 8/4 71000 Сарајево

ПРЕДМЕТ: Захтјев за приступ информацијама

На основу Закона о слободи приступа информацијама Босне и Херцеговине (могућност, али препоручена како би ово помогло у брзом препознавању природе захтјева) тражим да ми омогућите приступ (прецизирати тражену информацију колико је то могуће). Упућивање на било који познати материјал као што су имена и мјеста која се односе на тражену информацију, временски период који истражујете, итд. може помоћи да се пронађе информација.

С поштовањем,

Потпис подносиоца захтјева

Prethodni

Обавјештење о Пријави намјере концентрације, привредних субјеката „Електропривреда Републике Српске“…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars