Vrati se na vrh

07/10/2013

ОДЛУКA О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 22. став (4) Закона о конкуренцији

(“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана

17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине

(“Службени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,

81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Конкуренцијског савјета

Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и

Херцеговине, на 64. сједници одржаној дана 18. септембра

2013. године, донио је

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА

КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

(Именовање)

Гордан Распудић, члан Конкуренцијског савјета Босне

и Херцеговине, именује се за предсједника Конкуренциј-

ског савјета Босне и Херцеговине на мандатни период од

годину дана.

Члан 2.

(Мандатни период)

Мандатни период из члана 1. ове Одлуке почиње 1.

октобра 2013. године и траје до 30. септембра 2014. године.

Члан 3.

(Ступање на снагу и објава)

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се

у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењиваће се од 1.

октобра 2013. године.

СМ број 202/13

18. септембра 2013. године

Сарајево

Предсједавајући

Савјета министара БиХ

Вјекослав Беванда, с. р.

Prethodni

САОПШТЕЊЕ СА 68. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-05-26-028-63-II/09 od 04.11.2010. godine…

post-bars