Vrati se na vrh

16/02/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 120. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 16.02.2016. године, одржана је 120. (стотинудвадесета) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да је привредни субјект HD-WIN д.о.о., Београд, Република Србија злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета који укључују пренос италијанске фудбалске лиге („Серие А“) и француске фудбалске лиге („Лигуе 1“) на територији Босне и Херцеговине на начин да је одуговлачио, односно одбијајао потписивање Уговора о дистрибуцији канала Арена Спорт за 2015. годину са привредним субјектом Telemach д.о.о., Сарајево, Босна и Херцеговина наметањем броја корисника приликом преговарања за закључење уговора привредном субјекту Telemach д.о.о, што представља наметање других трговинских услова којима се ограничава конкуренција у смислу члана 10. став (2) тачка а), те је примјењивао различите услове за исту или сличну врсту послова са осталим странама, чиме је привредни субјект Telemach д.о.о. довео у неравноправан и неповољан конкурентски положај, на начин да је приликом преговарања тражио да привредни субјект Telemach д.о.о. достави документе који нису били прописани Цјеновником за дистрибуцију Арена Спорт канала на територији БиХ за 2015. годину (Извјештај независног ревизора о броју корисника) у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

Рјешењем је забрањено привредном субјекту HD-WIN д.о.о. свако даље дјеловање које представља утврђену злоупотребу доминантног положаја из тачке 1. овог Рјешења, а у смислу члана 11. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Наложено је привредном субјекту HD-WIN д.о.о., да закључи уговор о дистрибуцији канала Арена Спорт са привредним субјектом Telemach д.о.о. под једнаким условима као и са другим оператерима на територији Босне и Херцеговине (ненаметањем броја корисника приликом преговарања за закључење уговора), у временском року од 60 (шездесет) дана од пријема овог Рјешења, те достави доказ у временском року од 8 дана од закључивања уговора.

 

Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјекту HD-WIN д.о.о., због кршења члана 10. став (2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији, у висини од 65.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Одбијен је као неоснован захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. поднесен против привредног субјекта HD-WIN д.о.о., у коме се наводи да одредбама Цјеновника из 2015. године врши дискриминацију између кабловских и ИПТВ оператера доводећи кабловске оператере у неповољан конкурентски положај примјењујући различите услове за исту или сличну врсту послова са осталим странама доводећи их у неравноправан и неповољан конкурентски положај ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став 2) тачке ц) Закона о конкуренцији.

 

Рјешење којим је утврђено да је Завод здравственог осигурања Унско-санског кантона, својим дјеловањем од дана 27.04.2015. године нарушавао тржишну конкуренцију на тржишту производње и испоруке ортопедских и других помагала предвиђених Одлуком о обиму права на кориштење ортопедских и других помагала, зубнопротетске помоћи и зубнопротетских надомјестака који се обезбјеђују у Заводу здравственог осигурања Унско-санског кантона („Службени гласник Унско-санског кантона“, број: 8/10 и 19/11) на подручју Унско-санског кантона до дана 26.01.2016. годне, довођењем привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, у неповољан положај у односу на конкуренцију у смислу 4. став (1) тачке д) Закона о конкуренцији.

 

Изречена је новчана казна Заводу здравственог осигурања Унско-санског кантона, због кршења Закона о конкуренцији утврђеног у тачки 1. овог Рјешења, у висини од 25.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Рјешења.

 

Одбијен је Захтјев привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, поднесен против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана. 4 став (1) тачке ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.

 

Рјешење којм је утврђено да Федерално министарства здравства, одредбом члана 1. Правилника о измјенама Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“, број 39/14) спрјечава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту здравственог надзора над клицоношама, запосленим и другим особама на подручју Федерације Босне и Херцеговине, ограничавањем и контролом тржишта у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Одредбе Правилника о измјенама Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“, број 39/14, из тачке (1) диспозитива овог Рјешења су ништавне (еx леге), у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.

 

Наложено је Федералном министарству здравства, да одмах, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог Рјешења, усклади одредбе Правилника о измјенама Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности на начин да се омогући да право на обављање санитарних прегледа могу обављати и приватне здравствене установе.

 

Изречена је новчана казна Федералном министарству здравства у висини од 25.000,00 КМ (двадесетпетхиљадаконвертибилнихмарака), због закључења забрањеног споразума из тачке (1) овог Рјешења и кршења одредби члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, коју је дужно платити у року од 8 дана од пријема овог Рјешења.

 

Рјешење којим је оцјењена допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту производње и продаје бетона на територији Сарајевског, Средњобосанског и Зеничко-добојског кантона, којом привредни субјект ТБГ БХ д.о.о. за производњу и дистрибуцију бетона Какањ, намјерава стећи контролу над дијеловима привредног субјекта W&П Бетон д.о.о. Илиџа, куповином његове три пословне цјелине (три бетонаре на локацији Сарајево, Зеница и Пљешевац/Кисељак).

 

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту продаје цемента на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Дуна-Дрáва Цемент Кфт., Вáц, Република Мађарска над привредним субјектом ЦЕМЕX Хрватска д.д., Каштел Сућурац, Република Хрватска, куповином 100% дионица.

 

Оцијењена је допуштеном концентрација на тржишту производње и продаје бетона на подручју Кантона Сарајево те Бање Луке, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Дуна-Дрáва Цемент Кфт.,Вáц, Република Мађарска над привредним субјектом ЦЕМЕX Хрватска д.д., Каштел Сућурац, Република Хрватска, куповином 100% дионица.

 

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација, на релевантном тржишту дистрибуције телевизијског програма/сигнала и пружања интернет услуга крајњим корисницима у Босни и Херцеговини, настала стицањем контроле, куповином 100,00% основног капитала, привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, над привредним субјектом “Глобал Интернет“ друштво ограничене одговорности Нови Травник.

 

Закључак којим је одбачена заједничка Пријава концентрација привредног субјекта Mederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden Н.В., друштво с ограниченом одговорности, Хаг, Краљевина Холандија, и привредног субјекта Кредитансталт фüр Wиедераулбау (КфW) јавна установа, Савезна Република Њемачка, ради неспуњавања увјета из Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву Центра за уклањање мина којим се тражи да Конкуренцијски савјет утврди да ли је тржиште услуга регистрације и техничког прегледа возила отворено за конкуренцију.

 

 

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars