Vrati se na vrh

08/06/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 130. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.06.2016. године, одржана је 130. (стотинутридесета) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Санитација“ д.о.о. Сарајево, поднесен против Владе Зеничко-добојског кантона и Јавне установе Институт за здравље и сигурност хране Зеница ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је одбијен приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од привредног субјекта „Санитација“ д.о.о. Сарајево поднесен против Владе Зеничко-добојског кантона као неоснован.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту управљања амбалажним отпадом у Босни и Херцеговини која је настала оснивањем привредног субјекта субјекта ЕКО ЖИВОТ д.о.о., заједничким улагањем привредних субјеката БИНГО д.о.о., МЕНПРОМ д.о.о., Горња Тузла и ТЕСЦО д.о.о., Тузла. Рјешењем је утврђено да привредни субјекат БИНГО д.о.о., МЕНПРОМ д.о.о., и ТЕСЦО д.о.о., нису поднијели Пријаву концентрације у законом предвиђеном року, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији, и да су провели концентрацију без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) истог Закона. Ради неподношења Пријаве концентрације у Законом предвиђеном року, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији изречена је новчана казна привредном субјекту БИНГО д.о.о., у износу од 30.000,00 КМ и привредном субјекту МЕНПРОМ д.о.о., Горња Тузла у износу од 7.500,00 КМ. Ради провођења концентрације без Рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона о конкуренцији изречена је новчана казна привредном субјекту БИНГО д.о.о. у износу од 60.000,00 КМ, и привредном субјекту МЕНПРОМ д.о.о. у износу од 15.000,00 КМ.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта Босмекни Транс д.о.о. Зеница, заступан по директору друштва Закиру Жуна, против Општине Зеница, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б), ц) и д) и члана 10. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења о постојању обавезе пријаве концентрације привредног субјекта БОР Банка д.д. Сарајево поднесен 04.05.2016. године.

Мишљење по Захтјеву за издавање мишљења поднесен од стране адвокатске канцеларије др. Предрага Бароша и Николе Пашића, Бања Лука.

Мишљење по Захтјеву за стручно мишљење Стевана Димитријевића, адвоката из Бања Луке, а у вези са обавезом пријаве концентрације у смислу чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Регулаторне агенције за комуникације којим се тражи мишљење у вези са дефинисањем релевантних тржишта и процјеном значајне тржишне снаге оператора на релевантним велепродајним тржиштима.

Мишљење по Захтјеву Марић & Цо, адвокатског друштва са ограниченом одговорношћу, у вези са обавезом пријаве Уговора о дистрибуцији, односно да ли је потребно тражити појединачно изузеће за исти према релевантним одредбама Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Друштво за финансијски и инвестициони консалтинг „АСА ИНВЕСТ“ д.о.о. Сарајево.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Регулаторне…

post-bars